Адыр-Сууда кёпюр тапландырылады

Огъары Бахсанда федерал жолда орналгъан кёпюрге быйыл июльгъа ремонт этилип бошаллыкъды, деп билдиргендиле «Кавказ» Управлениядан.

Бу кёпюрню узунлугъу 25 метрди, эни уа 13 метр эди да, ишле бошалгъандан сора 20 метр боллукъду.
Объектде жангыртыу ишле былтыр жайда башланнгандыла. Специалистле кёпюрню сол жанын оюп кетергендиле, энди уа чыпынларыны мурдорун кючлендире турадыла. Ызы бла жангы чыпынла сюерикдиле, аланы башында уа жол этерикдиле. Аны тюбю бетондан боллукъду, кеси да ичине суу кирмезча аллай. Ызы бла эки къатлы асфальт жаярыкъдыла ол кёпюрде. Жолну аны эки жанына келген жерлеринде уа кючлендирген аула салып, юч къатлы асфальт саллыкъдыла.
Управленияда айтханларына кёре, бу объектде шёндюгю материалла хайырланыладыла. Сёз ючюн, жолну кёпюрге жетген кесеклеринде полимербетон жаярыкъдыла. Ол а бек къаты, чыдамлы материалды.
Объектде дагъыда темирден буруула, жангы белгиле орнатхандыла. Жолну юсюнде ызла термопластикден этилгенлери себепли, кече да иги кёрюнюрюкдюле. Алай бла кёпюрню сол жанында хар нени да бошагъандан сора, ишчиле аны онг жанында мадар этерикдиле. Аны кезиуюнде автомашиналаны жюрюую тыйылмайды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.