ИЛМУ, БИЛИМ ЭМДА САТЫУ-АЛЫУ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Илму, билим эмда бизнес хар не да тюрлене баргъан кезиуде» деген кёрмюч ётгенди. Аны, илмуну ыйыгъына жоралап, вузну «Экономика эм управление» факультети къурагъанды. Ары келгенлени араларында гитче эмда орта бизнесни, «Нальчикни консерва заводу» ООО-ну, «Маяк» санаторийни, монополиялагъа къажау федерал службаны республикада Управлениясыны (УФАС) келечилери эм башхала бар эдиле.

Къонакълагъа алгъышлау сёзлерин КъМКъАУ-ну илму-излем иш жаны бла проректору Рустам Абдулхаликов, УФАС-ны башчысы Анна Кумахова, «Экономика» кафедраны башчысы Сафарби Пшихачев, КъМР-ни Парламентини депутатыны болушлукъчусу Наталия Чепракова, вузну илму китапханасыны таматасы Ирина Шогенова айтхандыла.

Кёрмюч-презентацияда эки эксперт тийре ишлегенди: право жаны бла болушлукъ бериу эмда финанс-экономика анализ этиу.

Ары келгенлеге специалистле энчи предпринимательство, урунуу, экономика бузукълукъла эм башха жанлары бла консультацияла бергендиле. Ишлерин энди башлагъан предпринимательле организацияны халын, финанс монглугъун тинтиу амалла бла шагъырейленнгендиле, банкротха не зат келтирирге боллугъун да билгендиле.

Профориентация жумушну чеклеринде илму-излем эмда конструктор ишлени презентациясы бардырылгъанды. «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны, 4 эм 14 номерли гимназияланы,  дагъыда тогъузунчу номерли орта школну келечилери жарашдыргъан затлагъа ма бу номинациялада багъа берилгенди: «Илмуда биринчи атламла», «Илму эмда инновацияла», «Жангычылыкъла», «Илмуда шёндюгю технологияла», «Эм иги презентация». Презентациягъа къатышханлагъа эмда хорлагъанлагъа ыразылыкъ къагъытла бла дипломла бергендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.