БОРЧЛА ЭЛЕКТРОКЮЧ БЛА ЖАЛЧЫТЫУГЪА ЧУРУМ ЭТЕДИЛЕ

Бизни республикада жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы электрокюч ючюн борчлары 1,1 миллиард сомдан атлагъанды. Ол быйыл биринчи январьгъа тергеуледиле, кеслери да 2021 жылда августну аллындан бери жыйылгъандыла, дегендиле «Каббалкэнергода».

Бу организацияда айтханларына кёре, андан 94 процентин суу эмда жылыу бла жалчытхан организацияла берирге керекдиле. Былтыр кюйдюрген электрокючню багъасын а ала экилери жаланда 16,8 процентин тёлегендиле.

Борчлары болгъан предприятияланы иги кесеги банкрот халдадыла. Аны хатасындан аладан ахча жыйгъан да къыйынды.

Коммунал бёлюмде этилген борчла электрокюч бла жалчытхан предприятияны ишине да хата саладыла. Аны себепли экинчилери былтыр 1203 иск бергендиле сюдлеге. Сёз анда 847,3 миллион сомну юсюнден барады. Бу ишни хайырындан а жаланда 35,5 миллион сом жыйылгъанды. Ол а быллай предприятиялада борчларын тёлеу жаны бла низам доюн болмагъанын энтта да кёргюзтеди, деп белгилегендиле «Каббалкэнергода».

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.