ТЕНГИНГИ САТМА

Тау эллени биринде эки татлы тенг Хапмат бла Гие жашагъандыла.  Къууанчны, бушууну да кётюре билген, бири-бирине билеклик этип тургъан жашла болгъандыла. Бара баргъанда дуния да бузулуп, аны уу гитче тау элге да жетгенди. Элни жашлары экиге бёлюнюп, меньшевиклеге бла большевиклеге къошулуп кетгендиле. Хапмат, Гие да эки жанында уруш эте, кёп къыйынлыкъ сынагъандыла. Заман да ёте, жашау да кете баргъанды.

Бир кюн къызыл командир Хапматны элге аш-суу алыргъа, тахса да билирге жибергенди. Алай а ол элге жетмегенди, ызына да къайтмагъанды.

Бир талай замандан чалгъы кезиу жетгенди. Чалгъычы жашла адам сюекле тапхандыла. Ол Хапмат болгъанын аны анасы кёлегинде кюмюш тюймечигинден таныгъанды. Хапматны сюеклерин жыйып, тау адетдеча, къабыргъа салгъандыла. Анасы ассыры къыйналгъандан, жиляй-жиляй сокъур болгъанды. Ол жарлы тишириуну алты жашы бла юч къызы бар эди. Арбазда келинле, киеуле да болгъандыла. Ала барысы да, толу юйюрлю болуп, буруннгу заманладача, бир арбазда жашагъандыла.

Кюнле ёте, жылла кете, тау элде Хапматны татлы тенги Гие тил этип ёлтюргенди деген хапар жайылгъанды. Кёп да бармай Гиеге ёлюр ауруу тийип, ол Хапматны ата-анасындан ыразылыкъ излегенди. Хапматны анасы Гиеге жюреги эрип, таякъчыгъына тыяна барып, ыразылыгъын бергенди. Атасы къатылыгъын кёргюзтюп, ыразылыгъын берирге унамагъанды.

Гие ёлгенден сора, ол бир эриши жаныуар сыфатха кирип, Хапматны атасыны терезе тюбюн тырнап, аны амалсыз этип тургъанды. Ол алай ыразылыкъ излеп эте эди. Битеу бола тургъан ишлени уа ол уллу юйюр кёре тургъанды. Ахырында ол Къуран окъугъан, намаз этген къарт ата Гиеге ыразылыгъын бергенди. Андан сора къарт да, уллу юйюр да тынчайгъандыла. Эл Гиени жарылып тургъан къабырын да жапханды.

Бу хапарны магъанасы уа татлы тенгин сатханнга, ол дунияда да тынчлыкъ болмаз дегенди.

Холамханланы Алима. «Минги-Тау» журналдан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.