БИРГЕ ИШЛЕУ КЮЧ АЛА БАРАДЫ

Къабарты-Малкъарны бла Беларусь республиканы арасында байламлыкъла къурау жаны бла ишчи къауумну жыйылыуу видеоконференция халда ётгенди бу кюнледе. Анга ол къыралны информация министри Владимир Перцов, Беларусьну Россейде Посольствосуну Дондагъы Ростовда бёлюмюню башчысы Денис Тимохин, РФ-ни МИД-ини Минеральные Воды шахарда Келечисини къуллугъун толтургъан Сергей Нюппа, КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, эл мюлк министри Хасан Сижажев, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков, «КъМР-ни айнытыу Корпорация» АО-ну башчысы Чочайланы Ахмат, «СТЭМ» ООО-ну башчысы Бёзюланы Аслан эм башхала къатышхандыла.

Биринчиден Владимир Перцов бла Рахайланы Борис сёлешгендиле. Ала байламлыкъла иги кёрюмдюле бла къууандыргъанларын белгилегендиле. Сёз ючюн, быйыл тогъуз айны ичинде товарланы сатыу-алыу былтырдан 1,7 кереге кёбейгенди. Беларусьха экспорт кёп къалмай юч кереге аслам болгъанды, импорт а – 1,3 кереге.

Къабарты-Малкъарны промышленность предприятиялары ол къыралгъа асламысында налмаз инструментле, ток жипле, картон продукция, транзисторла эм башха затла жибередиле.

Хасан Сижажев айтханнга кёре уа, бизни республика Беларусьха нартюх эмда къудору урлукъла, алмала, татлы ашарыкъла, гара суула, консервала, нартюх крахмал да ашырады. «Ары баргъан мирзеуню ёлчеми жыл сайын кёпден-кёп бола барады. Быйыл онбир айны ичинде Беларусьха нартюх урлукъну гибридлеринден 2,1 минг тонна ашыргъанбыз. Дагъыда татлы ашарыкъладан, сууладан, башха продукцияладан да асламысын жибергенбиз. Аланы тюрлюлерини тизмеси кенгере барлыгъына ишексизме», - деп белгилегенди Хасан Сижажев.

Министр айтханыча, Беларусьдан келген эл мюлк техникагъа бизни республикада сурам игиди. «Жыл сайын андан 150 чакълы аллай машина эмда оборудование сатып алынады. Кёбюсю тракторладыла. Ала бла бирге тюрлю-тюрлю комбайнла, прицепле, башха техника да асламдыла», - деп къошханды ол.

Бери ол къыралдан дагъыда женгил эмда аш-азыкъ промышленностьладан продукцияла, лифтле, тюрлю-тюрлю техника ташыйдыла. Маданият, туризм, курортлада багъыу эмда солуу жаны бла байламлыкъла да терк айныйдыла. Къабарты-Малкъарда беларусланы «Биригиу ючюн – «Сябры» деген жамауат къымылдаулары эрттеден бери ишин бардырады.

Владимир Перцов КъМР-ни Башчысы Казбек Коковха, ол арада байламлыкъла къураугъа эс бургъаны эмда себеплик этгени ючюн ыразылыкъ сёзлерин айтханды. Рахайланы Борис да беларуслу коллегаларына ыспас этгенди, сатыу-алыу – экономика байламлыкъла мындан арысында да кюч ала барлыкъларына ышаннганын белгилегенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.