ЭЛ ЖЕРЛЕНИ АЙНЫТЫРГЪА – 645 МИЛЛИОН СОМ

РФ-ни Эл мюлк министерствосу «Комлекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре,  Къабарты-Малкъардан  алты проектни къабыл кёргенди.   Алай бла  келир жылда беш элде  социал магъаналы ишле тамамланып башланыркъдыла.

 Бахсан районну Псыхурей элинде садикге тынгылы ремонт этилликди, андан сора да, эки орамда таза суу баргъан быргъыланы алышырыкъдыла эм юч жюз адамгъа  Маданият юйню къурулушу башланырыкъды.  График бла  ол  2024 жылгъа битерге керекди.

Прохладна  районну да  Алтуд элинде  клубха тынгылы ремонт этилликди эм орамда таза суу баргъан быргъыла жангыртыллыкъдыла.

Шалушкада да спорт комплекс бла футбол ойнагъан майдан ишленирикди. Ала экиси да эки жылдан кеч къалмай битерге керекдиле.  Аушигерде уа  «Сатушир-Аушигер» суу баргъан  система бла юч жюз адамгъа Маданият юй салынырыкъды. 

Элбрус  районну юсюнден айтханда да, эки уллу проект  тамамланырыкъды. Ол санда Тырныауузда Маданият юйге тынгылы ремонт этилликди эм Тегенеклиде  суу бла жалчытхан системагъа къараллыкъды. Аны бла бирге   Элбрусда  эки жылны ичинде гитче спорт комплекс эм юч жюз адамгъа Маданият юй салынырыкъды. 

Саулай алып айтханда, сагъынылгъан ишлени барысына да 2023-2024 жыллада 645 миллион сом къоратыллыкъды. Аны асламысы неда 607,7 миллиону федерал бюджетге жетеди, республика да кесинден  6,1 миллион сом къошарыкъды. Ахчаны  къалгъанын 31,2 миллион сом чакълы бирни   жер-жерли бюджетле   бла башхала   берликдиле.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.