ЭНЕРГЕТИКЛЕНИ БАЙРАМЫ

Бизни къыралда жыл сайын 22 декабрьде Энергетикни кюню белгиленеди. Ол юйлерибизни чыракъ жарыкъ эмда жылыу бла жалчытханланы профессионал байрамларыды. Бу материалда аны тарыхыны юсюнден айтабыз.

Энергетика промышленностьда уруннганланы энчи байрамларына жарым ёмюрден артыкъ болады - ол 1966 жылда къуралгъанды. 22 декабрьни уа Россейни электрификациясыны Къырал планы (ГОЭЛРО)1920 жылда ма ол кюн къабыл этилгени ючюн сайлагъандыла. Къыралны энергетикасыны тарыхы да ол кезиуледен башланады. ГОЭЛРО-дан сора бу сферада айтып-айтмазча аллай айнытыу болады. Сёз ючюн, Биринчи Дуния урушну аллында неллай бир ток чыгъарылыучу эсе да, ол чекге 1925 жылда жетип озгъандыла.

1980 жыллада байрам солуу кюнлеге тюшерча деп, аны декабрьни ючюнчю ыйых кюнюне кёчюрюрге оноу этедиле – алай ол къалай эсе да тохташмай къалады. Бютюнда энергетиклеге солуу кюн деген хазна болмайды да.

Ма алай 2015 жылда бир кюнде тохташадыла – ол 22 декабрь болады. Жылда эм узун кече ма ол кюннге тюшгени ючюн, бирле бу датагъа энчи магъана бередиле. Алай десе да боллукъду, нек дегенде энергетикни иши не жаны бла да магъаналыды. Промышленность предприятияланы, школланы, больницаланы ишлери кёбюсюнде бу бёлюмде уруннган специалистлени къармашыуларына кёре къуралады. Адамланы жашау болумлары да алайды.

Электрокюч чыгъарыу эмда аны экспортха жибериу жаны бла Россей Федерация ал жерледен бирин алады. Къыралны ичинде жетмиш чакълы бир регион энергосистема ишлейди. Ала Кюнбатыш, Сибирь, Урал, Орта Волга, Ара, Шимал-Кюнчыгъыш эмда Къыбыла къауумлагъа киредиле. Бары да бирлешип ишлейдиле, бир-бирлерине 220-500 киловольт ызла бла къошулупдула.

Россейде минг бла жарымдан аслам электростанция ишлейди, аланы барыны да кючю 240 гигаваттды. Бир жылгъа минг миллиарддан артыкъ киловатт электрокюч чыгъарылады.

Бу усталыкъны даражасын ангылап, Энергетикни кюнюн хар шахарда да къууанч халда белгилерге кюрешедиле. Сёз ючюн, Москвада байрам ингирле къурайдыла, алагъа къырал къуллукъчула да къатышадыла. Айырмалы ишлеген энергетиклени Сыйлы грамотала бла саугъалайдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.