ТОК УРЛАГЪАН ПРЕДПРИЯТИЕ ЖУУАПХА ТАРТЫЛЛЫКЪДЫ

«Россети Шимал Кавказ» компания Нальчикде къадар ток урланнган шарт ачыкълагъанды. Андан билдиргенлерине кёре, санатор-курорт сферада ишлеген предприятияладан биринде талай айны ичинде электрокючню счётчик бла эсеплемей хайырланып тургъандыла. Тергеулеге кёре алай бла 1,1 миллиондан аслам киловатт урланнганды. Аны багъасы уа 7,4 миллион сомгъа жетеди.

Компанияда айтханларыча, ол предприятие токну законлу халда хайырланса, аны ючюн энди берлигинден эсе аз ахча къоратып къутуллукъ эди. Энди уа энергетикле материалланы жыйышдырып, правону къоруулаучу органлагъа ашыргъанлары себепли бу абонентни уголовный жууаплылыкъ сакълайды.

Электрокючню урлау административ неда уголовный жууаплылыкъгъа келтирлигин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. КоАП-ны 7.19 статьясына тийишлиликде, ток ызлагъа эркинлик берилмей къошулгъан неда электрокючню эсеплемей хайырланнган гражданланы 10-15, предприятияланы бла организацияланы уа 100-200 минг сом тазир сакълайды. Иш уллугъа кетип, бузукълукъ да уголовный Кодексге тийишли болса, инсаннга эки жыл окъуна берирге боллукъдула.

Токну урлау къоркъуулу ишди, деп эсгередиле энергетикле. Чыпынлагъа ёрлеген неда электрокюч баргъан чыбыкълагъа тийген инсан кесини саулугъуна, жашаууна да игилик келтирлик тюйюлдю.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.