ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАНДАРТ КИЙИРИЛЛИКДИ

«Физкультура бла спортну юсюнден» эм «Билим бериуню юсюнден» федерал законлагъа тюрлениуле этилгенлери себепли 2022 жылны ахырына дери «тренер-преподаватель» профессионал стандарт кийирилликди, аны юсюнден Россейни Правительствосуну сайтында билдириледи.

Алай бла спорт школлада бла аралада ишлеген тренерлеге педагог даража, анга кёре уа устазлагъа тийишли эркинликле, борчла, социал гарантияла да берилликдиле. Вузланы жангы программалагъа кёре окъугъан выпускниклерини аттестатларында «Спортну тюрлюсюнден тренер. Преподаватель» квалификация жазылырыкъды. Бу усталыкъны эндиге дери алгъанлагъа квалификацияларын ёсдюрюу курсла къураллыкъдыла. Андан тышында, быйылны кюзюне тренерле-преподавательлеге хакъ тёлеуню жорукълары да тохташдырыллыкъдыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.