БОРЧЛА ЭТИП ТУРГЪАНЛАНЫ ХАТАЛАРЫ БИРСИЛЕГЕ ДА ЖЕТЕДИ

Бизни республикада жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы электрокюч ючюн этген борчларыны битеулю ёлчеми бир миллиард сомгъа жете къалады. Ол быйыл биринчи ноябрьге тарихледиле. Кесинде да 330 миллион сому 2022 жыл башланнганлы бери къошулгъанды. Борчну 94 проценти таза суу эмда жылыу бла жалчытыучу предприятияланы боюнларындады, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Бирсилени араларында эм кёп берлиги – 372 миллион сом - Нальчикде «Водоканал» муниципал унитар предприятияда барды. Андан 238 миллионун ол быйыл борч этгенди. «Нальчикде жылыу бла жалчытыу компания» МУП а 228 миллион сом тёлерге керекди. Ол да кесини борчун быйыл ал он айны ичинде 123 миллион сомгъа кёбейтгенди.

Энергетикле айтханларына кёре, ол алай болгъаны, сетевой комплексни жумушларын тындырыргъа, ремонт эмда жангыртыу ишлени бардырыргъа чырмау этеди. Аны хатасы уа хайырланыучулагъа да таяныргъа боллукъду.

 

Омарланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.