ФИНАНСЛАНЫ ЮСЮНДЕН ПОРТАЛ

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла моифинансы.рф интернет-портал къуралгъанлы бир ненча жыл болады. Бу ресурс Россей Федерацияда Финанс окъуулулукъну кючлендириу жаны бла стратегияны толтурууну чеклеринде жарашдырылгъанды. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну эмда кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

Сайтда бар тёлюлеге деп жарашдырылгъан материалла бардыла. Экономикадан не тюрлю билимлери болгъанлыкъгъа да ангылашыныулу болурча алай. Профессионалла, специалистле, билим бериу учрежденияланы келечилери да кеслерине тийишли информация табарыкъдыла порталда.

Анда ахчаны жюрютюуге энди тюшюнюп башлагъан школчула бла студентле, ишлей туруп къыстырыкъ этерге сюйгенле, пенсиягъа чыгъарыкъла эмда чыкъгъанла финансла жаны бла билимлерин бек иги кючлендирликдиле.

Сайтны жарашдырырны аллында башха къыраллада сынамгъа да къарагъандыла, быллай ресурсланы къаллай энчиликлери болургъа кереклисин белгилегендиле. Бу ишни кезиуюнде хайырланыучулагъа бегирек да керекли затлагъа эс бурулгъанды: ариу дизайннга, билдириуню дайым жангыртып турургъа кереклисине, экспертлеге соруула берирге онг болуруна да.

Порталда болгъан информация быллай категориялагъа бёлюнеди: «Жашауда керекли», «Билим алырча», «Къырал власть органлагъа» эмда «Бюджет окъуулулукъ». Сайтха киргенлеге финанс калькуляторла да жарашдырылгъандыла. Ала бла кредитлени бла вкладланы процентлерин, болжалларын женгил тергерге боллукъду. Энтта да бир магъаналы бёлюмде – «Финансла министерствону китапханасында» - тюрлю-тюрлю материалла бардыла. Алай бла бу портал гражданланы финансла жаны бла билимлерин кючлендирирге бек уллу себеплик этеригине сёз да жокъду.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.