ЭКОНОМИКАНЫ АЙНЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫРА

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну регион политика Департаменти бардыргъан видеоконференциягъа КъМР-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая бла макроэкономика эмда прогнозла бёлюмню башчысы Марина Муратова къатышхандыла. Тюбешиуде сёз Россейге санкцияла салыннган халда экономикагъа билеклик этиуню юсюнден баргъанды.

Жыйылыугъа къатышханлагъа шёндю бу жаны бла къаллай онгла болгъанларын билдиргендиле. Бюгюнлюкде Россейде экономиканы айнытыргъа себеплик этерик план барды. Аны болжалына салмай тамамларгъа тийишлиди. Правительствону Президиумуну комиссиясында бу планны быйыл 15 мартда къабыл этген эдиле. Ал заманда анда 170 жумуш бар эди. План кезиу-кезиу тюрлене барады, шёндю ары 309 жумуш киреди.

Регионла кеслерини оюмларын Къырал Советни органларын информация-аналитика жаны бла жалчытхан «Госсовет» системагъа жиберирге боллукъдула. Анда аналитика модуль Россей Федерацияда эм магъаналы бёлюмледе кёрюмдюлени тийишдирип, ангылашыныулу халда кёргюзтеди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.