МОБИЛИЗАЦИЯНЫ КЕЗИУЮНДЕ БИЗНЕСГЕ ТАНГ СЕБЕПЛИК

Бюгюнлюкде мобилизация бла байламлы лицензиялары болгъан биригиуледен специалистле  аскерге чакъырылсала да, ала болгъан адам санлары бла ишлерин бардырыргъа эркиндиле.  Аллай организациялагъа тазир  салынырыкъ тюйюлдю.  Аны юсюнден бегимни РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къабыл этгенди.

Мында сёз бир тюрлю иш бла кюреширча компаниялада адам саны жетерге кереклисини юсюнден барады. Мобилизацияны кезиуюнде аны ючюн  санкцияла бир къауум заманнга тохтатыллыкъдыла. 

Сотрудниклени саны азайтылгъанлыкъгъа, ол организацияны  ишине уллу хата салырча тюйюйлдю, ол санда къоркъуусузлукъгъа да. Болсада аллай предприятияла ишлерин жетишимли бардырырча  3-6 айдан кеч къалмай жангы специалистле табаргъа борчлудула. Ала бла  тийишли халда  келишимле да этилирге керекдиле.   

Мобилизациягъа чакъырылгъан специалистле уа  аттестацияланы бла  башха борчлу жумушланы сынаусуз автомат халда ётерикдиле. Аллай амал 48 усталыкъ бла байламлы бериледи. Ол санда ауур, жюк ташыгъан, пассажир транспортда ишлеген, гидрометеорология, билим бериу, туризм эм башха бёлюмледе къармашханлагъа.

Сагъынылгъан амалланы хайыры бла мобилизацияны кезиуюнде   ишчи жерлени сакъларгъа эм экономиканы да специалистле бла жалчытыргъа онг табыллыкъды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.