СОЛУУНУ ИГИЛЕНДИРИР АМАЛЛА

Туризмни качествосун эм солууда адамланы къоркъуусузлукъну жалчытыуну игилендирир муратда талай законодательный акт кючлерине киредиле. Аланы Президентни буйругъу бла Ростуризм Правительство бла бирге жарашдыргъанды. Актлагъа кёре къаллай тюрлениуле боллукъларыны юсюнден республиканы Курортла эм туризм министерствосу билдиреди.

Алай бла 1 июльдан башлап къонакъ юйлеге бла талай башха турист объектге НДС ставкасы «ноль» боллукъду. Бусагъатда, бизнесге къыралны жанындан болушлукъ бютюн керек заманда, аллай оноу талай борчну тамамларгъа болушурукъду, эм алгъа уа, инвестицияла келирине себеплик этерикди. Алай бла шёндюгюлю качестволу турист инфраструктураны дефицити азайтыллыкъды.

«Ноль» ставка адамланы сыйындырырча жерлени къураугъа, инфраструктура объектлени хаух алыугъа да берилликди. Льготаны энди ачылгъан, алгъадан да ишлеген объектле алаллыкъдыла. Бусагъатда да ишлей тургъанла быллай налог бла 2027 жылны 30 июнуна дери хайырланаллыкъдыла, аны ючюн ала быйылны ючюнчю кварталыны ахырында налог органлагъа декларациялары бла барыргъа керекдиле. 2022 жылны биринчи январындан сора ачылгъан (ол санда реконструкциядан сора да) къонакъ юйле алгъа Ростуризмни энчи реестринде эсепге тюшерге, ызы бла уа налог органлагъа барыргъа тийишлидиле. Адамланы жашатханлары неда мекямны арендагъа бергенлери ючюн «0» ставка» алагъа беш жылны ичинде боллукъду.

 Экинчи жангычылыкъ инструкторла-проводникле бла байламлыды: июльдан башлап компанияла къыйын маршрутлагъа туристлени биргелерине инструкторла-проводниклени иерге керекдиле. Аллай маршрутлагъа табийгъат чурумлары болгъанла саналадыла, аланы тизмеси бла спорт туризмден, альпинизмден эм башха тийишли федерацияланы сайтларында шагъырейленирге жарарыкъды. 

Къыйын маршрутлада ишлерге сюйген проводникле да энчи аттестацияны ётерге керек боллукъдула. Законнга кёре, бир жылны ичинде бу жумушну инсан кеси ыразылыгъы бла толтураллыкъды, 2023 жылны 1 июлюндан башлап а аттестацияны борчлу халда ётерге тюшерикди. Министерство бу ишни артха салмазгъа чакъырады, толу инструкцияла жууукъ заманда аны сайтында басмаланырыкъдыла.

Къоркъуулу маршрутлагъа кеслери аллына чыгъаргъа сюйген  туристлеге жолгъа атланырдан алгъа аны юсюнден МЧС-ге ведомствону сайтында энчи форманы -  https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups толтуруп билдирирге эсгертиу этиледи. Аны мураты, керек болса, жолоучулагъа болушлукъ мычымай жетерча этергеди.

Экскурсия жумушланы качестволарын игилендирирча, экскурсоводла бла гидле-тилманчла аттестацияны ётерге тийишлидиле, бу жумушха болжал 2023 жылны 1 июлюна дери бериледи.

 Аттестацияны юсюнден информация туризм бла байламлы регион власть органланы сайтларында басмаланырыкъды. Белгиленнген болжалгъа дери аттестациягъа бармагъанла экскурсиялагъа жибериллик тюйюлдюле.

Ростуризм турагентлени бир федерал реестрин жарашдыргъанды, анда эсепге борчлу халда 2022 жылны июлюна дери тюшерге керек эди. Алай кризисге къажау мадарланы чегинде Правительство 2023 жылны июлюна дери ишлерин реестрге кирмегенлей бардырыргъа эркин этгенди. 

Бюгюнлюкде эсепде турагентлени ючден бирини юсюнден информация барды.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.