«Болушаллыкъ эсенг биреуге, къолдан келгенни аяма»

Россей  МВД-ны Элбрус районда бёлюмюню акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспектор, полицияны подполковниги Жылкъыбайланы Зарема  каналдан чыгъалмай жунчугъан кючюкню къутхаргъаныны юсюнден хапар жангылыкълада кёргюзтюлген эди. Алай ол  андан сора да кёп  ахшы ишле тындырады. 
Алгъын  Зарема Россей МВД-ны Нальчик шахарда управлениясында акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспектор болуп тургъанды, 2015–2019 жыллада уа тамата инспекторну борчун тамамлагъанды. Ызы бла  контракт халда Чечен Республикада Россей  МВД-ны бёлюмюнде ишлегенлеге психологча къыйын болумлада болушуп тургъанды. Андан сора 2022 жылда  январьда Къабарты-Малкъаргъа къайтханды, жарым жыл дознаватель болуп тургъанды, бюгюнлюкде уа, айтханыбызча, Элбрус районда къуллугъун бардырады. Ол бизни ушакъ нёгерибизди.

– Зарема, къайда ёсгенсе, окъугъанса?
– Огъары Малкъарда туугъанма, школну да анда бошагъанма, 1998 жылда Нальчикге кёчгенбиз. Педагогика колледжден сора университетде устазгъа эм бухгалтер-аудиторгъа окъугъанма. Аны бла чекленмей, 2009  жылда МВД-ны Краснодарда университетини Новороссийскде филиалын жетишимли бошагъанма, 2019 жылда уа Рязань шахарда педагогика эм психология жаны бла институтда билимими ёсдюргенме.  
Сабийле бла ишлер ючюн терен, тынгылы билим керекди, ала къыйын болумлагъа тюшселе, алагъа ариу сёзден, жапсарыудан сора да, бизни къыралда законлагъа кёре не жаны бла да болушлукъ изленеди. 
– Атангы-анангы юлгюлери санга  не магъана тутадыла?
– Атабыз бла анабыз юйюр эртте къурагъандыла, атама – жыйырма бла тёрт, анама уа онсегиз жыл бола эди, экиси да бек жигит, ётгюр, аны бла бирге уа халал адамладыла. Атам мен окъугъан школда «автодело» предметни бардырады, анабыз Сакинат а юйде манга, эгечим Фатиматха, къарындашым Альбертге къарагъанды. 
Мени акъылыма кёре, юй сюймекликден толу болургъа керекди. Биз бек насыплыла эдик сабийлик жылларыбызда. Урушмагъандыла, терс болсакъ, ашыкъмай, терслигибизни биз ангыларча тилде ангылатхандыла. Бюгюнлюкде да аланы сёзлери манга магъаналыды.  
Баланы жюреги жаланды, гурушха сёз анга жара салыргъа болады. Акъылбалыкъ болмагъанлагъа неден да бек биз аланы багъалагъаныбызны  сезгенлери магъаналыды. Таулулада сабийлеге «жаным-кёзюм», «алтыным», «къор болайым санга» деп бошдан сёлешмейдиле. Атабыз-анабыз бизни хар инсаннга да хурмет этерге юйретгендиле. 
– Акъылбалыкъ болмагъанлагъа бла ишни нек сайлагъанса?
– Сабийлигибизде атам-анам: «Болушаллыкъ эсенг биреуге, къолунгдан келгенни аяма», – деучю эдиле. Кюн сайын жашауда мен аланы  жууукълагъа-тенглеге къалай къарагъанларын, къаллай таза ниетлери болгъанларын кёрюп турама. Ала устазларымдыла. Акъылбалыкъ болмагъанлагъа болушалгъаныма бек къууанама.  Бир болгъан ишни айтайым. Къыйын болумлада жашагъан жашчыкъны битеу тишчиклери да тюшюп эдиле. Жюрекчиги къыйналып тургъаны кимге да баямды. Кёп инстанциялагъа жазып, ол сабийге хакъсыз тишле салдыргъанма. Анга къууанмай не этериксе? Энди ол уялмай дерследе жууап этеди, тенгчиклери бла ойнайды, сёлешеди. Аллахха кёп  кере шукур, сабийчиклени  кёзлерин жарыталгъаным ючюн!
– Бу ёлюмден къутхарылгъан кючюк биринчимиди, огъесе андан сора да болгъанмыдыла аллайла?
– Машинамда хар заманда да орамлада айланнган иесиз итлеге, киштиклеге аш-суу болады. Не къурт-къумурсханы, не чибинлени ёлтюрмейме. Тебе тургъан, сау затны къалай ёлтюрлюксе? Баям, жаныуарлагъа сюймеклигим сабийлигимден бери келе болур. Юйде маллагъа къараргъа бек сюйгенме, андан сора да итибиз, киштигибиз да къыйналып жашамагъандыла. 
Бир жол, Чечен Республикада ишлегенимде  башы чирий тургъан кючюкчюкню кёреме. Аны ветеринаргъа элтеме, операция этедиле, ызы бла  аны анасын, аны кесин,  башха онеки кючюкню да  адамлагъа береме. 
Алай  ол мен  къутхаргъан итни алгъан жашчыкъ ёсюп, Москвагъа окъургъа кетеди да,  аны  Грозныйде приютха элтеме. Ары бир къауум замандан ючаякълы итни элтгенимде, ауазымы эшитип, ол чабып келген эди. Ол жилягъан эте эди! Мен а ахча тёлеп фатарда жашай эдим ол кезиуде, ишден кеч къайтхан заманларым да болуучу эдиле, алаллыкъ тюйюл эдим кесиме.  Шёндю да сёлешип, къадарын билип турама. 
– Ишден сора не затны  сюесе?
– Жолну! Дагъыстаннга бек бюсюрегенме. Санкт-Петербург да бек ариу шахарды. Турция, Азербайджан, Абхазия – барысы да жюрегимде жарыкъ ыз къойгъандыла. Аллах буюрса, башха жолла да ачылырла деп ийнанама!

Байсыланы Марзият. 
Сурат авторнуду. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.