«Алтын» эм «кюмюш» бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе спортну жай тюрлюлеринден Битеуроссей спартакиадала бардырыладыла. Алагъа къыралыбызда атлары айтылгъан 10 минг спортчу къатышырыкъдыла. Эришиуле спортну 40 тюрлюсюнде ётерикдиле. Къонакъбайлыгъ а 11 субъект этерикдиле. Бу эришиуле 2024 жылда бардырыллыкъ Жай Олимпиада оюнланы излемлерине кёре бардырыллыкъдыла.

Татарстанны ара шахары Къазан бек кючлю россейли дзюдочулагъа бла гёжефлеге тюбегенди. Ары къыралыбызны регионлары бек кючлю келечилерин хазырлап жибергендиле. Спартакиадалагъа къатышханланы араларында бизни спортчуларыбыз да бардыла.

Озгъан эки кюнде дзюдочу жашыбыз Мисирланы Исмайыл бла Локияланы Жамболат бизни майдалла бла къууандыргъандыла. Мисир улу 66 килограммгъа дери ауурлукъда эрише, финал сермешге чыгъып, анда Абрег Нагучев бла тюбешгенди. Биринчи такъыйкъадан да алчылыкъны жибермеген хасаниячы, тюбешиуню белгиленнген замандан алгъа бошап, «алтын» къоллу болгъанды. Бир сёзсюз, бюгюнлюкде Исмайыл кеси ауурлугъунда россейли дзюдочуладан бек кючлюсюдю.

Бу эришиуге дагъыда дзюдочу къызыбыз Гуппойланы Алина да къатышыргъа керек эди. Алай, Спартакиадагъа хазырланыу жарауланы кезиуюнде къолуна чып тюшюрюп, баралмай къалгъанды.

Гёжефлерибизни юслеринден айтханда, тырныауузчу Локияланы Жамболатха 63 килограммгъа дери ауурлукъ къауумну финалында Башкъортостанны келечиси Саид-Хусейн Бакаев бла тюбеширге тюшгенди. Бу жолгъу сермешде Локия улу хорлатып, Спартакиаданы «кюмюшюне» тийишли болгъанды.

Андан сора да, Къабарты-Малкъарны атындан бу эришиулеге гёжефле Альберт Хоконов бла Марат Кампаров да къатышхандыла. Кеси ауурлукъларында жашла «доммакъла» къоллу болгъандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.