«Алтын» эм «кюмюш» бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе спортну жай тюрлюлеринден Битеуроссей спартакиадала бардырыладыла. Алагъа къыралыбызда атлары айтылгъан 10 минг спортчу къатышырыкъдыла. Эришиуле спортну 40 тюрлюсюнде ётерикдиле. Къонакъбайлыгъ а 11 субъект этерикдиле. Бу эришиуле 2024 жылда бардырыллыкъ Жай Олимпиада оюнланы излемлерине кёре бардырыллыкъдыла.

Татарстанны ара шахары Къазан бек кючлю россейли дзюдочулагъа бла гёжефлеге тюбегенди. Ары къыралыбызны регионлары бек кючлю келечилерин хазырлап жибергендиле. Спартакиадалагъа къатышханланы араларында бизни спортчуларыбыз да бардыла.

Озгъан эки кюнде дзюдочу жашыбыз Мисирланы Исмайыл бла Локияланы Жамболат бизни майдалла бла къууандыргъандыла. Мисир улу 66 килограммгъа дери ауурлукъда эрише, финал сермешге чыгъып, анда Абрег Нагучев бла тюбешгенди. Биринчи такъыйкъадан да алчылыкъны жибермеген хасаниячы, тюбешиуню белгиленнген замандан алгъа бошап, «алтын» къоллу болгъанды. Бир сёзсюз, бюгюнлюкде Исмайыл кеси ауурлугъунда россейли дзюдочуладан бек кючлюсюдю.

Бу эришиуге дагъыда дзюдочу къызыбыз Гуппойланы Алина да къатышыргъа керек эди. Алай, Спартакиадагъа хазырланыу жарауланы кезиуюнде къолуна чып тюшюрюп, баралмай къалгъанды.

Гёжефлерибизни юслеринден айтханда, тырныауузчу Локияланы Жамболатха 63 килограммгъа дери ауурлукъ къауумну финалында Башкъортостанны келечиси Саид-Хусейн Бакаев бла тюбеширге тюшгенди. Бу жолгъу сермешде Локия улу хорлатып, Спартакиаданы «кюмюшюне» тийишли болгъанды.

Андан сора да, Къабарты-Малкъарны атындан бу эришиулеге гёжефле Альберт Хоконов бла Марат Кампаров да къатышхандыла. Кеси ауурлукъларында жашла «доммакъла» къоллу болгъандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа