Томатланы жарашдырып кюрешедиле

Къабарты-Малкъарны консерва  заводлары  бусагъатда  асламысында  томатланы жарашдырып кюрешедиле.  Алай бла бюгюнлюкде  таматланы предприятияладан бири 200 тоннадан асламыдан бир миллон чакълы банка хазырлагъанды. 

Белгилисича, республикада томатланы  жарашдырыу бла бир къауум консерва завод кюрешеди. Аланы сырьёларыны асламысын  кеслерини жерлеринде ёсдюредиле. Ол себепден продукцияны качествосуна жарсыр кереклиси  болмайдыла. Аланы продукциялары энчи бренд бла башха россей маркала бла да чыгъарыладыла. 

Бахсан районну администрациясыны Эл мюлк, аш-азыкъ эм жер байламлыкъла жаны бла управлениясындан билдиргенлерича,  мюлкледе томатны жыйып кюрешедиле. Хар замандача, биринчи тирлик алгъанла  баксанёнокчула болгъандыла. Мында тамычы халда сугъарыу эм семиртгичлени заманында кереклиси тенги бир тапдырыу  бай тирлик бердирмей къоймайды.  Аны бла бирге таматла   агрономияда белгиленнген болжалдан алгъа жетедиле, качестволу эм татымлы да  боладыла. 

 Арендатор Мухамед Ширитов быйыл томатланы 85 гектарда салгъанды. Кюн сайын аны бахчасында 120 адам къармашады. Ол айтханнга кёре,  бир гектардан 90 тонна тирлик чыгъады. Аны республиканы кесинде сатарча мадар этиледи, алай бюгюнлюкде  ол азды. Продукция зыраф болмаз иги файда да  чыгъар ючюн  тыш регионлагъа ашырыргъа тюшеди, ол санда Дагъыстаннга. Саулай алып атханда, предприниматель 7500 тонна чакълы томат алыр муратлыды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа