Томатланы жарашдырып кюрешедиле

Къабарты-Малкъарны консерва  заводлары  бусагъатда  асламысында  томатланы жарашдырып кюрешедиле.  Алай бла бюгюнлюкде  таматланы предприятияладан бири 200 тоннадан асламыдан бир миллон чакълы банка хазырлагъанды. 

Белгилисича, республикада томатланы  жарашдырыу бла бир къауум консерва завод кюрешеди. Аланы сырьёларыны асламысын  кеслерини жерлеринде ёсдюредиле. Ол себепден продукцияны качествосуна жарсыр кереклиси  болмайдыла. Аланы продукциялары энчи бренд бла башха россей маркала бла да чыгъарыладыла. 

Бахсан районну администрациясыны Эл мюлк, аш-азыкъ эм жер байламлыкъла жаны бла управлениясындан билдиргенлерича,  мюлкледе томатны жыйып кюрешедиле. Хар замандача, биринчи тирлик алгъанла  баксанёнокчула болгъандыла. Мында тамычы халда сугъарыу эм семиртгичлени заманында кереклиси тенги бир тапдырыу  бай тирлик бердирмей къоймайды.  Аны бла бирге таматла   агрономияда белгиленнген болжалдан алгъа жетедиле, качестволу эм татымлы да  боладыла. 

 Арендатор Мухамед Ширитов быйыл томатланы 85 гектарда салгъанды. Кюн сайын аны бахчасында 120 адам къармашады. Ол айтханнга кёре,  бир гектардан 90 тонна тирлик чыгъады. Аны республиканы кесинде сатарча мадар этиледи, алай бюгюнлюкде  ол азды. Продукция зыраф болмаз иги файда да  чыгъар ючюн  тыш регионлагъа ашырыргъа тюшеди, ол санда Дагъыстаннга. Саулай алып атханда, предприниматель 7500 тонна чакълы томат алыр муратлыды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.