Тынгылылыкъны бла хунерликни байлашдыра

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп.

Аны ишлеген къурулуш фирманы баш инженери Этезланы Русланды. Бу кюнледе анга тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Ол билдиргеннге кёре, фирмасы былтыр Бахсан районну Куба элинде жангы мектеп ишлеп башлагъанды. Ол беш жюз окъуучугъа эки къатлы юй боллукъду. Къалау ишлерини асламысы бошалгъандыла, сюртюу жумушла бардырыладыла.

Электрикле ток чыбыкъланы тартадыла. Сваркачыла бла сантехникле канализация, суу баргъан быргъыланы орнатадыла. Юй башны да асламысы жабылгъанды. Кюн сайын мында алтмышха жууукъ адам ишлейди. Алагъа оноу этген прораб Герийланы Маратды. Эрттен сайын ол ишчилени хар бирине этер ишин билдиреди, ингирде къарап, эсепге алады.

Этезланы Русланны мектепле ишлеуде уллу сынамы барды. Бу аны тёртюнчю школуду. Ары дери къурулушланы Нальчикде, Новоивановскоеде бардыргъанды.

Ишчилени юслеринден айтханда уа, аланы асламысы бу жерлиледиле, сынаулу усталадыла. Кюн сайын берилген мардаларын тамамлайдыла.  Анга кёре ишлери алгъа барады.

Куба эл шахардан узагъыракъда болгъаны ючюн, аланы кёбюсю ары кеси улоулары бла барадыла. Бир-бирле уа ишлене тургъан юйде отоула жарашдырып, кече анда къаладыла.

Этезланы Руслан айтханнга кёре, мектепни къурулушу декабрьни аягъына бошалыргъа керекди. «Элит-строй» къурулуш фирманы таматасы Улбашланы Хасан да материалла бла тийишлисича жалчытады.

Битеуда сагъынылгъан ишле тап къуралып бардырылгъанлары себепли, Куба элде мектепни къурулушу да белгиленнген болжалдан артха къалмай бошаллыгъына ишеклик жокъду.

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.