Тынгылылыкъны бла хунерликни байлашдыра

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп.

Аны ишлеген къурулуш фирманы баш инженери Этезланы Русланды. Бу кюнледе анга тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Ол билдиргеннге кёре, фирмасы былтыр Бахсан районну Куба элинде жангы мектеп ишлеп башлагъанды. Ол беш жюз окъуучугъа эки къатлы юй боллукъду. Къалау ишлерини асламысы бошалгъандыла, сюртюу жумушла бардырыладыла.

Электрикле ток чыбыкъланы тартадыла. Сваркачыла бла сантехникле канализация, суу баргъан быргъыланы орнатадыла. Юй башны да асламысы жабылгъанды. Кюн сайын мында алтмышха жууукъ адам ишлейди. Алагъа оноу этген прораб Герийланы Маратды. Эрттен сайын ол ишчилени хар бирине этер ишин билдиреди, ингирде къарап, эсепге алады.

Этезланы Русланны мектепле ишлеуде уллу сынамы барды. Бу аны тёртюнчю школуду. Ары дери къурулушланы Нальчикде, Новоивановскоеде бардыргъанды.

Ишчилени юслеринден айтханда уа, аланы асламысы бу жерлиледиле, сынаулу усталадыла. Кюн сайын берилген мардаларын тамамлайдыла.  Анга кёре ишлери алгъа барады.

Куба эл шахардан узагъыракъда болгъаны ючюн, аланы кёбюсю ары кеси улоулары бла барадыла. Бир-бирле уа ишлене тургъан юйде отоула жарашдырып, кече анда къаладыла.

Этезланы Руслан айтханнга кёре, мектепни къурулушу декабрьни аягъына бошалыргъа керекди. «Элит-строй» къурулуш фирманы таматасы Улбашланы Хасан да материалла бла тийишлисича жалчытады.

Битеуда сагъынылгъан ишле тап къуралып бардырылгъанлары себепли, Куба элде мектепни къурулушу да белгиленнген болжалдан артха къалмай бошаллыгъына ишеклик жокъду.

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик