Тазалыкъ - ахшы экологияны баш жоругъу

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла алгъаракъда Нальчикде «оБЕРЕГАй» деген кезиулю экология акция ётгенди. Анга республиканы сабий экология-биология арасыны келечилери къатышхандыла, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосу да себеплик этгенди. Бу ишни баш магъанасы суу къолайлыкъны сакъларгъа кереклисине жамауатны эсин бурургъады, ёсе келген тёлюню да табийгъат байлыкълагъа аяулу кёзден къараргъа юйретиргеди, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Акциягъа  къатышханла Нальчик сууну жагъасыны бир кесегин кир-кипчикден тазаларгъа чыкъгъандыла. Ишни башлардан алгъа бёлюмню келечилери ары келгенлени барына да «оБЕРЕГАй!» деген белгиси бла юс кийимле юлешгендиле эмда керекли затла бла жалчытхандыла. Ызы бла жаш тёлю, эки къауумгъа бёлюнюп, 200 килограммдан артыкъ кир-кипчик жыйгъандыла. Аны бла ала табийгъатха аяулу болууну юлгюсюн кёргюзтгендиле.

«РусГидро къурагъан акциягъа биз бир ненча кере къатышабыз. Быллай экологиялы проектле сабийледе табийгъатха бла тазалыкъгъа сюймеклик къозгъайдыла, жаш тёлюню тёгерекдеги къудуретге сакъ болургъа, экологиягъа аяулу кёзден къараргъа юйретедиле. Бек ыразыбыз компания бизни бери чакъыргъанына. Болушлукъ этерге не заманда да хазырбыз», - дегенди сагъынылгъан Араны къошакъ билим бериу жаны бла педагогу Аскер Конгапшев.

Тийрени тазалап бошагъанларындан сора анга къатышханланы барына да компанияны  атындан тюрлю-тюрлю саугъала, юс кийимле да берилгендиле. Ол санда РусГидро «Сабий китапны юйю» бла бирге чыгъаргъан китапла да бар эдиле.

Эсге сала айтсакъ, компания бу акцияны саулай къыралда 2005 жылда бардырып башлагъанды. Аны чеклеринде череклени бла кёллени жагъалары кир-кипчикден тазаланады, тийреле гюлле эмда терекле орнатылып айбатланадыла. Быллай ишлеге сабийле, муниципал къуллукъчула, журналистле, жамауат биригиулени активистлери, студентле эм башхала къатышадыла. Проект къуралгъандан башлап тергесе, аланы саны 47 мингден атлагъанды. Жыйылгъан кир-кипчикни ауурлугъу уа эки минг тоннадан артыкъ болгъанды. Бу иш бла байламлы толу информация http://oberegai.rushydro.ru/ интернет сайтда басмаланады.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа