КЪОНАКЪБАЙЛЫГЪЫ БЛА СЕЙИРСИНДИРГЕН ШАХАР

Кёп болмай Нальчикде «Моя провинция» деген журналист фестиваль бардырылгъанды. Анга Россейни регионларындан 70-ден артыкъ адам къатышхан эди. Фестиваль бошалып, юйлерине къайтхандан сора, аланы хар бири да Къабарты-Малкъарны юсюнден кеслерини къысха эсгериулерин жазгъандыла. Аланы журналистле социальный сетьледеги аккаунтларында басмалагъандыла.

Бюгюн биз сизни Пенза шахардан келген суратчы Олег Каленинни республикабызны къонакъбайлыгъыны бла ариулугъуну юсюнден оюмлары бла шагъырей этерге сюебиз. Журналист аланы кесини «Вконтакте» социальный сетьде энчи бетинде басмалагъанды.

«Фестивальны чеклеринде бардырылгъан  «Репортаж с колёс» деген номинациясы болгъан кюн бизни, экиге бёлюп,  Къабарты-Малкъарны аламат ариу жерлерине элтгендиле. Ала  Чегем чучхурла эм Чирик кёл эдиле. Бу регионну табийгъаты болмагъанча тамашады. Мен болгъан къауум Нальчикден Чирик кёлле таба тебиреген эди. Экскурсовод Ларисадан биз болмагъанча кёп сейир хапар эшитип, ол жерлени ариулукъларын да кёрюп къайтхан эдик.

Ол жолоучулукъну юсюнден материалларыбызны басмагъа хазырларгъа уа бизни Басманы юйюне элтип, онгла къурагъанлары уа бек къууандыргъанды.

Экинчи кюн а бизни суратыбыз «Кабардино-Балкарская правда» газетни биринчи бетинде чыкъгъан эди. Тёреге кёре, суратха мен кесим алыучум себепли, кеси суратымы басмада кёргенимде сейирге окъуна къалгъан эдим.

Дагъыда тюрлю-тюрлю чыгъармачылыкъ ингирле «капустникле» да къурагъан эдиле къонакъбайла. Анга малкъарлы журналистле да къатышхан эдиле. Ала ёз тиллеринде жырла жырлагъандыла, назмула айтхандыла.

Аламат ариу Нальчик мени эсимде кёпге къаллыкъды. Мен анга:«Сау къал!» - дейме.

Басмагъа Таппасханланы Аминат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа