Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла. Ол сыйлы атха бу жол 124 студент тийишли болгъанды. 
Аланы хар бири колледжни директору Барасби Абазовну,  «Боевое братство» битеуроссей жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Гелястанланы Барисбийни, КъМР-де Ич ишле министерствону ветеранларыны советини таматасы Муаед Пиховну, полицияны подполковниги Салпагъарланы Фатиматны, ич ишлени Нальчик шахарда бёлюмюню ветеранларыны советини председатели Феликс Эфендиевни,  МВД-ны 1-чи номерли шахар бёлюмюню къуллукъчусу Беслан Танашевни дагъыда башхаланы да алларында Ата журтха кертичи болургъа ант этгендиле.
– Бюгюн кадетле, тамбла офицерле болуп, Ата журтха тюз ниетли, ачыкъ жюрекли къуллукъ этеригигизге ийнанама. Форманы кийген хар инсан да кесин къайда болса, къайда айланса да тизгинлилиги, адеплилиги, болушлукъгъа келирге итиниую бла айырмалы болургъа тийишлиди. Сиз да алай болурсуз деп ышанама, – дегенди Гелястанланы Барисбий. 
Вольный Ауулну администрациясыны башчысы Асланбек Ажигоев эмда кёп башхала кадетлени алгъышлагъандыла эм насийхат сёзлерин айтхандыла.    

Далхатланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.