Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла. Ол сыйлы атха бу жол 124 студент тийишли болгъанды. 
Аланы хар бири колледжни директору Барасби Абазовну,  «Боевое братство» битеуроссей жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Гелястанланы Барисбийни, КъМР-де Ич ишле министерствону ветеранларыны советини таматасы Муаед Пиховну, полицияны подполковниги Салпагъарланы Фатиматны, ич ишлени Нальчик шахарда бёлюмюню ветеранларыны советини председатели Феликс Эфендиевни,  МВД-ны 1-чи номерли шахар бёлюмюню къуллукъчусу Беслан Танашевни дагъыда башхаланы да алларында Ата журтха кертичи болургъа ант этгендиле.
– Бюгюн кадетле, тамбла офицерле болуп, Ата журтха тюз ниетли, ачыкъ жюрекли къуллукъ этеригигизге ийнанама. Форманы кийген хар инсан да кесин къайда болса, къайда айланса да тизгинлилиги, адеплилиги, болушлукъгъа келирге итиниую бла айырмалы болургъа тийишлиди. Сиз да алай болурсуз деп ышанама, – дегенди Гелястанланы Барисбий. 
Вольный Ауулну администрациясыны башчысы Асланбек Ажигоев эмда кёп башхала кадетлени алгъышлагъандыла эм насийхат сёзлерин айтхандыла.    

Далхатланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.