КЪЭРАЛЫМ И ЧЕМПИОНАТЫМ ИРАГЪЭБЛАГЪЭ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ стIолыщхьэ теннисымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы и гуп, щхьэзакъуэ саугъэтхэм щIэбэнащ Ставрополь крайм, Дагъыстэным, Шэшэным, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ спортсмени 100-м щIигъу.
Хубжьу удэзыхьэхыу икIи жыджэру екIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухъу, цIыхубз командэ къыхэхахэм зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр щаубыдащ. ЦIыхухъухэм я гупым хэтащ Сибэч Къантемыр, Ацкъан Артур, Чимбарцев Владислав, КIэгъэду Ислъам, Темыржан Заур сымэ. ЦIыхубзхэм я командэ къыхэхам хэту пашэныгъэр яубыдащ Хьэдзэдж Бэллэ, Iэпщэ Жаннэ, Гацаевэ     Галинэ, Кушаева Фаридэ, Котовэ Анастасие сымэ. Ахэр хэтынущ Урысей Федерацэм и щхьэзакъуэ-командэ чемпионату гъатхэпэм и кIэм Оренбург щекIуэкIынум.
 ТIурытIурэ зэгъусэу зэхьэзэхуахэм я деж Чимбарцев Владиславрэ КIэгъэду Ислъамрэ етIуанэ щыхъуащ. Ацкъан Артуррэ Сибэч Къантемыррэ ещанэщ.
ЦIыхубзхэм я тIурытI зэпеуэм и дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Котовэ Анастасиерэ Сундиевэ Елизаветэрэ. Адиханян Амалие – Ныр Фатимэ, Хьэдзэдж Бэллэ – Iэпщэ Жаннэ сымэ ещанэ хъуащ.
  Гуп зэхэтхэм (микст) хэгъэрейхэр щэнейрэ къыщыхэжаныкIащ. Дыжьыныр КIэгъэду Ислъамрэ Адиханян Амалиерэ ялъысащ, домбеякъыр зэдаугуэшащ Ацкъан Артуррэ Куашаевэ Фаридэрэ, Сибэч Къантемыррэ Iэпщэ Жаннэрэ я гупхэм.
 СтIолыщхьэ теннистымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и чемпионатым и щхьэзакъуэ зэхьэзэхуэм и ещанэ увыпIэхэр щаубыдащ Сундиевэ Елизаветэ, Гацаевэ Галинэ, Чимбарцев Владислав, Ацкъан Артур сымэ.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.