Полицияны эм бийикде орналгъан бёлюмюнде къонакъда

«Студент десант» акциягъа жаш адамланы сейири уллуду. Бу жол а  аланы къаууму  Россейде ич ишлени  органларыны эм бийикде орналгъан бёлюмюнде – Элбрус районда – болгъандыла. Тырныауузну 1-чи номерли лицейини 6-7-чи классларыны окъуучулары бла бирге право низамны сакълаучулагъа къонакъгъа  бёлюмде Жамауат советни келечиси Газаланы Зухура да баргъанды. 

Школчула полицияны участка уполномоченныйлерини, дознавательлени, уголовный розыскны ишлерини энчиликлери бла шагъырей болгъандыла.  Эксперт-криминалист Астемир Хашев а криминалистле аманлыкъ болгъан жерде тинтиулени къалай бардыргъанларын кёргюзтгенди. Ич службаны лейтенанты Къартлыкъланы Марат полициячыла къаллай сауутла жюрютгенлерини, ала бла хайырланнганда къоркъуусузлукъну юслеринден сейир шартланы билдиргенди. 
Жаш адамлагъа праволу билим да берилгенди. Бёлюмню юрисконсульту Ахматланы Жаннет аланы  эркинликлерини бла праволарыны эмда борчларыны юслеринден айтханды, бузукълукъ этген жаш адам, ол акъылбалыкъ болмагъан эсе да, жууапха тартылгъанын да эсгертгенди. 
Жашланы бла къызланы полициячыланы ишлерине сейирлери уллу болгъаны кёрюнюп тура эди. Ала таматалагъа соруула бергендиле, ишлеринде тюбеген чырмауланы, ахшы шартланы юслеринден билирге сюйгендиле. Ахырында жаш адамла полициячылагъа сейир экскурсия ючюн ыразылыкъларын айтхандыла.
Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды. 

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.