Табийгъатны сакълаууру

Жеттеланы Хусейинни жашы Аскер  2011 жылда Бедикде  орта школну бошагъан эди. Андан сора ана къарындашы Ёзденланы Тахир бла тау жайлыкълада къойла кютюп тургъанды. Ол себепден малны бек сюеди. Ол ишде кёп жыл урунур акъылы да бар эди.
Болсада жашау кесича оноу этгенди. Жашха ол ишин къоюп башхасына кёчерге тюшгенди. Бюгюнлюкде ол «Приэльбрусье» миллет  паркда  урунады.  Къуругъан неда къар, жел аудургъан тереклени кесип кетереди, кийик жаныуарлагъа туз  салады. Андан сора да,  кёп жумуш  тындырады.
Таматала Аскерни ишлегенин жаратадыла, хар заманда атын юлгюге айтадыла. 
Мындан арысында да кёп жылланы бет жарыкълы урунсун.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.