ФЕСТИВАЛЫМ ПАШЭ ЩОХЪУ

Бахъсэн район администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр щытекIуащ Адыгэ республикэм щекIуэкIа «Возвращение к истокам – путь к возрождению» фестиваль-зэпеуэм. Ар къызэрагъэпэщат Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ     ЦIыхубэ щэнхабзэмкIэ центрымрэ, Адыгейм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.
   ЗэпэIэщIэу ирагъэкIуэкIа зэпеуэм ирагъэхьащ «КъуейплъыжькIэрыщIэ» дауэдапщэм теухуа видеонэтыныр. Унагъуэм щIалэ къыщихъуэкIэ къызэрагъэпэщ а   зэхыхьэр спорт джэгу-зэпеуэхэмкIэ,   гуфIэгъуэ Iэнэ берычэтхэмкIэ, саугъэтхэмкIэ гъэнщIащ.
Лъэпкъым къыдекIуэкI а хабзэм и дахагъэмрэ и мыхьэнэмрэ гу лърагъэтэн папщIэ, IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм    кхъуейплъыжькIэрыщIэр  зэрырагъэкIуэкIыр зыубгъуауэ къагъэлъэгъуащ. Абы щIалэхэр я къарумкIэ, пщащэхэр адыгэ шхыныгъуэхэр гъэхьэзырыным щаIэ зэфIэкIхэмкIэ щызэпеуащ.
   Адыгэ хабзэм и дахагъэр апхуэдэу екIуу, удихьэхыу къыщыгъэлъэгъуа видеонэтыным и фIагъыр, къэпщытакIуэхэм я мызакъуэу, Интернетым абы щыкIэлъыплъахэми къалъытащ, абы папщIэ   саугъэт щхьэхуэри къалъысащ. Зэхьэзэхуэм зэрыхэта   лэжьыгъэм еплъыну гупыж зыщIхэм ар къыщагъуэтынущ Адыгэ Республикэм и ЦIыхубэ щэнхабзэ центрым и сайтым.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.