Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды. Жаш футболчула уста ойнагъанларын, хорларгъа итиниулюклерин, эриширге, аны бла бирге уа шуёхлукъ жюрютюрге да хазырлылыкъларын толу ачыкълагъандыла. Оюнланы эсеплерине кёре, республикабызны А.Апшевни атын жюрютген школуну эки командасы жетишимли болгъандыла, кюмюш эм доммакъ майдалла бла къайтхандыла.
Ызы бла школну 2009 жылда туугъан спортчуладан къуралгъан къаууму Ессентукиде шахарны башчысыны саугъаларына эришиуле баргъандыла.  Алада  ЮФО-ну бла СКФО-ну регионларындан  битеу да сегиз команда  кеслерин сынагъандыла. Мында да футболчуларабыз «кюмюшге» тийишли болгъандыла.
Кульчаланы Зульфия.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.

21.05.2024 - 09:03

ЮЙЮРНЮ ЖЫЛЫНА АТАЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.