Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды. Аны кезиуюнде чемпионатда хорлагъанланы,  экинчи, ючюнчю жерлеге чыкъгъанланы  саугъалагъандыла. Аланы алгъышларгъа КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, колледжлени директорлары эмда башхала келген эдиле.  Мекямгъа кирген жерде уа сурат кёрмюч да къуралгъанды.
– Биз эрттеден бери да сакълап тургъан чемпионат бошалды. Жаш адамла  кеслерини усталыкъларын кёргюзтдюле. Аланы хар бири да кесилиги бла  сейирлик эди. Колледжлени, школланы окъуучуларын, аланы юйретгенлени да жюрекден алгъышлай, мындан ары да жашауугъузда кёп жетишимле болдура туруругъузну сюйгеними билдиреме,-дегенди  КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министрини орунбасары  Мокъаланы  Ачамез жыйылыуну башлай.
Эсге салайыкъ:  эришиуле юч кюнню ичинде   жарыкъ эмда хорламгъа итиниулюк  халда  баргъандыла. Алагъа регионну  отуз школундан 20 окъуучу эмда  132 студент къатышхандыла, аладан 88-си жетишимле  болдургъандыла, ол сада  29-су тюрлю-тюрлю усталыкълагъа кёре  биринчи жерлеге тийишли болгъандыла. Аланы колледжлени директорлары  Къабардокъланы Марат,  Этезланы  Танизат, Марат Кажаров,  Текуланы Нина, Барасбий Абазов эм башхалада алгъышлагъандыла.
Андан сора хычыуун жумуш да башланнганды. «Профессионалла» регион чемпионатда  экинчи, ючюнчю жерлеге тийишли болгъанла  сахнагъа  биринчи  чыкъгъадыла. Аланы араларында «Веб-технологиялада» айырмалы болгъан Иттийланы Алим, дюгер хычинлеге уста Ёлмезланы Тамерлан,  кийимле тигиучю Османланы Милана, эл мюлк машиналаны хайырланыуда  айырмалы болгъан Гызыланы Адам, электромонтажчы Мисирланы Ислам, низамны саукълау жаны бла ишде Къулийланы Лейля, Атайланы Ахмат да бар эдиле.
Тюрлю-тюрлю усталыкълагъа кёре биринчи жерге чыкъгъанланы саугъаларгъа  уа сахнагъа КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов чыкъгъан эди. Аллай сый  Жабелланы Исхакъгъа, Улбашланы Аланагъа, Абайланы Луизагъа, Шахмырзаланы Мариямгъа, Мурзаланы Дианагъа берилгенди. 
Айырмалы жашлагъа бла къызлагъа дагъыда  майдалла, сертификатла да  берилгендиле. Чемпионатны эсеплерине кёре,  сайланнган сегизеулен а республиканы предприятияларында ишлериклерини юсюнден келишимге къол салгъандыла. Кёпле уа  алада  стажировкаларын ётерикдиле, ишлерини халлери  бла шагъырейленирикдиле, кеслерине иш да табарыкъдыла.
Анзор Езаов, чемпионат   тынгылы къуралгъанына ыразылыгъын билдирип, анга къатышханла бла бирге аланы  юйретгенлени, ала бла ишлеген экспертлени  да алгъышлагъанды.  «Мен чемпионатха къатышхан хар кимни да хорлагъаннга санайма. Чемпионат муну бла  бошалмайды,  анга: «Сау къал, келир жыл къууанч бла тюбешейик», – дейбиз!», – деп бошагъанды сёзюн министр.
Жыйылыудан сора мен чемпионатха къатышхан къауум жаш бла сёлешгенме.  Жанатайланы Марат  къурулуш усталыкъгъа кёре хорлам болдургъанды. Ол  былай дегенди: «Усталыгъымы, хунерими да кёргюзтюрге быллай онг чыкъгъанына бек ыразыма. Ол манга уллу сынауду, юлгюдю». 
«Мени уа бу эришиуле  бийик  усталыкъгъа жетерге, таукелликге эмда тюбеген  чырмауланы хорларгъа кёллендиргендиле»,-дегенди право жаны бла усталыкъда биринчи болгъан Улбашланы  Алана.

Холаланы Марзият

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.

21.05.2024 - 09:03

ЮЙЮРНЮ ЖЫЛЫНА АТАЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.