ЛIЫХЪУЖЬЫМ И ЩIЫХЬКIЭ

Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил и фэеплъу Къэбэрдей-Балъкъэрым картингымкIэ и чемпионат зэIуха иджыблагъэ Нарткъалэ къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ Ставрополь крайм, Ростов, Волгорад областхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Къэрэшей-Шэрджэсым, ди республикэм я командэхэр.

Спортсменхэр щIэбэнащ медаль комплекту 12-м икIи абы щыщу 11-р КъБР-м и гъэсэнхэм къахуэнэжащ. Зэпеуахэм къапэлъэщын къахэкIакъым Бэрэгъун Ислъамрэ Сунш Iэниуаррэ. ЕтIуанэ хъуащ Цамаев Эльхъан, Уэлджыр Сэлим, Шыбзыхъуэ Айдан, Хьэкъун Елдар сымэ. Шелковников Иван, АфIэунэ Ислъам, Петрушенкэ Богдан, Надев Ренат, Кейбаков Ислъам сымэ ещанэ увыпIэр къахьащ.

ТЭМОКЪУЭ Санэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.