ЭЛЕКТРОКЪАРУУЭ КЪЭДЛЭЖЬЫМ ДРИКЪУЖУ

2030 гъэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъарууэ езым къилэжьыжым и куэдагъыр киловатт мелард 1,8-м щхьэдэхынущ. Апхуэдэ гугъэхэр уагъэщI республикэм и энергетикэ IэнатIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру зэрызиужьым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамил иджыблагъэ къызэрыхигъэщамкIэ, республикэм къаруушхуэ ирехьэлIэ щIыналъэм и энергетикэ IэнатIэр егъэфIэкIуэным, абы и лъэщагъым къыхэгъэхъуэным.

«ЩIыналъэм ГЭС-у тIу щIэуэ щаухуэ. «Шэрэджыр» мегаватт 23,4-рэ и лъэщагъыу, киловатту 87-рэ езым къыхуэлэжьу щытынущ, инвестицэу сом меларди 6,9-рэ псори зэхэту къыхалъхьэнущ. «Бахъсэн Ищхъэрэм» мегаватт 25-рэ и лъэщагъыу, езым электрокъарууэ киловатт 90 къыхуэлъэщу, инвестицэ ахъшэу сом меларди 7,5-м нэблагъэ хуэзэу», - жиIащ Iэхъуэбэчым.       

Иджыпсту республикэм мыхьэнэшхуэ ирет щыIэ электростанцхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ станцыщIэхэр ухуэнымрэ, дыгъэм, жьым къат хуабэхэри хэтыжу. Дыгъэм, жьым я къарухэмкIэ лажьэ станцхэр щIыналъэм и энергетикэ программэм къыгуэхыпIэ зимыIэ и Iыхьэ хъууэ щIедзэ.

ХЬЭЩОКЪУЭ Алыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ