ГЪЭШХЭКIЫМ ЩIЭУПЩIЭ ИIЭЩ

«Россельхознадзор»-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ управленэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ - мазаехэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым гъэшхэкIыу нэгъуэщI щIыналъэхэм яхуригъэшар тонни 170,2-рэ мэхъу. Ар хуэди 4,7-кIэ нэхъыбэщ нэгъабэ и иджы хуэдэ зэманым щыIа бжыгъэхэм нэхърэ.

Дызэрыт илъэсым псори зэхэту гъэшхэкIыу нэгъуэщI щIыналъэхэм хурагъэшам щыщу тонни 2,2-р кхъуей цIынэщ. Ар Куржым ягъэкIуащ. Мыдрейуэ, шатэхэкIрэ кхъуей цIынэ гъэвауэ псори зэхэту тонн 26-рэ Азербайджаным ищэхуащ. ШатэхэкIыу, кхъуейлъалъэм къыхэщIыкIа ерыскъыуэ тонни 142-р Къэзахъстаным ирагъэшащ.

2023 гъэм и иджы хуэдэ зэманым къриубыдэу Къэзахъстаным гъэшхэкIыу хуаутIыпщащ псори зэхэту тонн 36,3-рэ. Ар шатэхэкIрэ кхъуейрэщ.

Республикэм гъэшхэкIхэр къыщIегъэкI икIи ехъумэ абыхэм ехьэлIауэ щыIэ ветеринар-санитар мардэхэм ткIийуэ тету. Аращ щIэупщIэ куэду щиIэр. Ерыскъыр зэрагъэхьэзыра щIыкIэмрэ ср зыщэхуахэм яхуегъэшэным зэману текIуэдамрэ интернетым и гуэдзэн «Меркурий» хъыбарегъащIэ системэмкIэ уакIэлъыплъ хъунущ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ