БАБУГЕНТ

Газетни сайтында эллерибизни тарыхларыны юсюнден билдириулени  басмалай туруучубуз. Бу жол сёз Бабугентни юсюнден барлыкъды. Эл Черек  районда   орналыпды, аны онтогъузунчу ёмюрде малкъар таубийле Айдаболлары бла Жанхотлары къурагъандыла. Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында элде агъач жарашдырылгъан цехле ачыладыла, аны хайырындан анда жашагъанланы саны иги кесекге ёсгенди. 1935 жылда Бабугентни жангы къуралгъан Холам-Бызынгы районнга къошхандыла. 1944 жылда малкъар халкъны Къазахстаннга бла Орта Азиягъа кёчюргенлеринде, сагъынылгъан район да чачылады, аны орунуна жангы Совет район къуралгъанды, ол кезиуде эл Черек деген атны жюрютгенди.

Таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора, 1959 жылда РСФСР-ни Баш Советини президиумуну оноуу бла эл алгъыннгы атын жюрютюп башлайды.   1992 жылда Бабугентни эл совети эл администрациягъа тюрлендирилгенди. 2005 жылдан бери Бабугентни администрациясы муниципал къуралыугъа саналады.  Шёндю эл администрацияны таматасы Жангуразланы Рамазанды. 

Элни мюлкюне Гидаланы Къара,  Хачаланы Атлы, Бёзюланы Магомет,     Чеченланы Аллахберди,  Мусукланы  Мустафа,  Тогъузаланы Хаят,    Саракаланы Магомет эм   Башийланы Сулейман башчылыкъ этгендиле.

 Школну директорлары болуп Черкесланы Георгий, Хохоналаны Адальби,     Бёзюланы Магомет, Каркаланы Татаркъан,   Ксаналаны Ибрагим,     Мечюланы Малик,   Шабатукъланы Нальдюз, Каркаланы Мухарбий,     Чочайланы Хызыр,  Мокъаланы Зоя,   Мокъаланы Даниял ишлегендиле. Бюгюнлюкде мектепге  Глашланы Фаризат башчылыкъ этеди. Белгилерчады, Къадырланы Римма  «Чынарчыкъ» садикге отуз жылны таматалыкъ этгенди.

Бабугентни бай эм сейир тарыхы барды, аны юсюнден бу къысха билдириуде саулай айтыр амал жокъду. Болсада элни атын республикагъа, саулай къыралгъа иги бла айтдыргъанланы уа сагъыныргъа тийишли кёребиз.

  Мокъаланы    Хазрет   КъМАССР-ни Баш Советини Президиумуну Председатели болуп ишлегенди. Белгили алим  Бёзюланы Ахыя СССР-ни Илмула Академиясыны   востоковедение институтуну профессору эди.  Бабугентден республиканы правительствосунда юч министр - Башийланы Магомет, Батчаланы Роза эм Мокъаланы Магомет ишлегендиле, башха-башха жыллада. Туменланы Мурадин КъМР-ни Парламентини келечиле   Палатасыны  таматасы болуп тургъанды, Руслан Хасанов а  республикабызны Правительствосуну таматасы.   Жекеланы Аллахберди юстицияны генерал – майоруду, РФ-ни прокуратурасыны аппаратында ишлейди. Битеу республика билген эм сюйген белгили халкъ артистлерибиз Жангуразланы Мажит,  белгили къобузчу Къазийланы Билял да Бабугентдендиле. Андан сора да, бу элден алгъын  КъМР-ни баш  архитектору болуп ишлеген   Каркаланы Михаил,тарых илмуланы доктору Аккыланы Света, белгили врачла  Аккыланы Махти  бла Аппайланы Шамиль, айтхылы спортчубуз  Туменланы Альберт  эм бюгюнлюкде кёп жерледе  айырмалы урунуп, жетишимле болдургъан  кёп жашланы бла къызланы атларын айтыргъа боллукъду.  

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.