КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле. Бу ишни анда быйыл да бардырлыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы Жер эмда ырысхы бла байламлы халланы министерствосундан.

Цифралы архивни къураугъа бюгюнлюкде уллу эс бурулады. Ол кеси да «Национальная система пространственных данных» деген къырал программада магъаналы жерни алады. Роскадастрда айтханларына кёре, аны хайырындан тийишли законодательство игирек боллукъду, реестрден берилген жумушланы качествосу да ёсерикди.

Цифралы сервислени айнытыуну да арт кезиуде къолгъа алгъандыла. Сёз ючюн, «Госуслуги» порталда Росреестрни отуздан артыкъ тюрлю жумушун тамамларгъа боллукъду. Ол санда жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны алыргъа, архивде документлени копияларын жарашдырыргъа да. Бёлюм былтыр аллай информацияны 93 процентин электрон халда жарашдырып бергенди хайырланыучулагъа. Иш алай къуралгъанын адамла жаратадыла.

Электрон архивде керек информация бек терк табылады, ол кеси да анда ышаннгылы къорууланады. «Документ «цифрагъа» кёчюрюлген эсе, аны табып, хайырланыучугъа берирге талай минут керекди. Ол къагъытда болса уа, аны биринчиден электрон халгъа кёчюрюрге тюшеди - ол а кёп заман алады», - дегенди Роскадастрны КъМР-де бёлюмюню архивини башчысы Лариса Фиронова.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

ОЮН ХАЛДА ЖОРУКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЮУ

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла.

19.07.2024 - 09:03

АЛГЪЫШ СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА ДА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъан бир къауум жаш бла къыз кеслерини дипломларын алгъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыула да озгъандыла.

19.07.2024 - 09:03

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИКНИ КЪЫЙМАТЛЫ АМАЛЛАРЫНДАН БИРИ

 Кёп болмай Нальчикде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны мурдорунда «Франчайзинг - предпринимательликни амалларындан бири» деген аты бла «тёгерек стол» ётгенди.

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.