ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла. Номер башха регионну неда Москва шахарны болса уа-бютюнда. Алай ол а хыйлачы угъай, сизге керек адам болургъа боллукъду,  дейдиле Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде. Сёз ючюн, бу ведомствону жумушларын тыш регионлада алыргъа умут этсегиз неда аны къайсы бёлюмюнде да документлеригизни унутуп кетсегиз, оператор сизге Москваны ма бу телефон номерлеринден сёлеширикди: 8 (495) 587-80-77 неда 8 (495) 598-58-71.

«Бизни специалистлерибиз сизни бла тюбеширик заманны билирге деп, дагъыда консультация къалай бериллигин ангылатырча, тышына чыгъып приём къалайда бардырыллыгъын неда курьер къачан келлигин билдирир ючюн сёлешиучюдюле. Телефон бла номер неда код сормайбыз, адамны юсюнден энчи шартланы да излемейбиз», - дегенди Роскадастрны КъМР-де бёлюмюню башчысы Анна Тонконог.

Бу магъаналыды! Сагъынылгъан (8 (495) 587-80-77 неда 8 (495) 598-58-71) номерледен сёлешгенлерин эслемей къойгъан эсегиз, алагъа ызына угъай, ма бу номерге сёлешигиз: 8 (8662) 93-00-17.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.06.2024 - 10:16

КЪЫЛКЪЫЛЫЛАНЫ ОРУРГЪА ХАЗЫРДЫЛА

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къылкъылыланы орургъа хазырланадыла: энчи техника чырмаусуз ишлерча, ишчиле да жетерча мадарла этилгендиле.

13.06.2024 - 10:15

СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ОНГ КЪУРАЛЛЫКЪДЫ

«Эллени хар жаны бла айнытыу» программагъа кёре, бу кюнледе Шалушкада кёп функциялы спорт комплекс бла топ ойнаучу майдан ишлене турадыла.

13.06.2024 - 10:15

ТАЗА СУУЛА – ЖАШАУНУ ТУТУРУГЪУ

Жай иссиледе сууну хайырланыу эки, юч кереге кёп болуучуду. Аны бла байламлы кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле.

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.