«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм я ещанэ лъэпкъ зэхьэзэхуэр. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ, жыг хадэ зезыхьэ «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэр.

Зэхьэзэхуэр ирагъэкIуэкI Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ «Роскачество»-мрэ, «Органика» фондым и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм жыг хадэ щызезыхьэ, мыIэрысэм щелэжь IуэхущIапIэхэм ящыщу IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу нэгъуэщI гуэрхэри къамыгъэсэбэпу къагъэкIа пхъэщхьэмыщхьэу зэрыщытым щыхьэт техъуэ сертификат япэу зратар КъБР-м хыхьэ Аушыджэр къуажэм и «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэрщ. 
УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм органическэ продукцэхэр зыгъэхьэзырхэр зыхагъэхьэ зыуэ щыт и реестрми ар щатхащ. «Роскачество»-м къызэритамкIи, абы и продукцэм «Органик» дамыгъэ хэхар тридзэ хъунущ, ар зэрыкъабзэр къригъэлъагъуэу. 
«Органикэ продукцэм и лъэпкъ дамыгъэ» зэхьэзэхуэм мы гъэм къыщыгъэлъэгъуащ къэралым и щIыналъэ 19-м я IуэхущIапIэу 23-рэ икIи абыхэм яIэжщ къыщIагъэкI продукцэхэм яхуэфащэ сертификатхэр. 
«Мы гъэм зэхьэзэхуэм хэтыну лъэIу тхылъхэр къыщеIытх пIалъэр дгъэмэщIащ, абы щытекIуахэр Космонавтикэм и махуэр щагъэлъапIэ гъатхэпэм и 12-м иредгъэхьэлIэу дгъэпажэн папщIэ. Ауэ абы щхьэкIэ нэхъ мащIэ хъуакъым зэпеуэм къыхыхьахэм я бжыгъэр. 
Нэгъабэ органикэ продукцэхэм папщIэ интернет IэIэтым хэтащ цIыху мин 70-м щIигъу, ар хуэди 4,5-кIэ нэхъыбэщ 2022 гъэм елъытауэ. Ди гугъэщ, мы гъэми екIуэкIыну интернет IэIэтым хэтынухэм я бжыгъэм кIэрымыхуну икIи фIыуэ ялъэгъуа, ягу дыхьа лъэпкъ дамыгъэхэр зытет продукцэхэр къагъэлъэгъуэну», - щыжаIащ «Роскачество»-м. 
 

ХЬЭЩОКЪУЭ Алыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

МафIэс 900-м щIигъу

2024 гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэс 906-рэ щатхащ. Абыхэм ящыщу 84-р псэупIэхэм къыщыхъуащ, удз гъуам мафIэ щIадзауэ 503-рэ къахутащ.

19.07.2024 - 09:03

«Сильва» опереттэр ягъэлъэгъуащ

Макъамэ театрым и 56-нэ лэжьэгъуэ пIалъэр зэхуищIыжащ IыхьитIу зэхэт ­Кальман Имре и «Сильва» опереттэмкIэ.

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ