СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ. НобэкIэ спортымрэ физкультурэмрэ сыт щыгъуи зыхуэзыгъасэхэр цIыху мин 413-м щIыналъэм щыщIегъу ди деж икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, а бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ.

Иужьрей илъэс зыбжанэм спорт ухуэныгъэшхуэу 14 республикэм щаухуащ. Абы къыдэкIуэу, мыдрей апхуэдэ IуэхущIапIэу щIыналъэхэм щыIэхэр къагъэщIэрэж, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрагъэпэщ.

         «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм хыхьэу республикэм и спорт ухуэныгъэхэм екIуалIэ гъуэгухэр зэпэщ мы гъэми ящIынущ. Псалъэм къыдэкIуэу, дызэрыт илъэсым къриубыдэу щIыналъэм и апхуэдэ гъуэгуу 5 зыхуей хуагъэзэнущ, псори зэхэту километр 30 я кIыхьагъыу. Абы хохьэ Бабугент къуажэм Iэпщэрыбанэ спортым зыщыхуагъасэу дэт еджапIэм хуэкIуэ гъуэгур. Мыбы асфальтрэ бетонрэ зэхэлъу гъуэгущIэ щытралъхьэнущ, лъэс лъагъуэхэр къыхагъэщхьэхукIынущ, иджырей уэздыгъэхэмкIэ къызэщIагъэблэнущ. 

         Къулъкъужын Ищхъэрэм дэтщ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплексышхуэ, Шордакъ къуажэм и Школьнэ уэрамымрэ Пролетарскэ жылэм Брянцевым и цIэр зэрихьэу щыIэ уэрамымрэ спорт площадкэхэр тетщ, Шэджэм ЕтIуанэм Лениным и цIэр знезыхьэ и  уэрамым спорткомлексым ухуешэ. Мыбыхэм псоми гъуэгу лэжьыгъэхэр мы гъэм щрагъэкIуэкIынущ, зэIузэпэщ ящIынущ.

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ, республикэм и автомобиль зекIуапIэу псори зэхэту километри 100 зи кIыхьагъыр 2024 гъэм зэрагъэпэщыжынущ.

                                               ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.