АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды. Анга кёре партияланы келечилери айырыу участкалада жамауат къараучуланы къуллукъларын толтурлукъдула. Аллай келишимлени айырыулада ишлерик Жамауат штаб алгъаракълада муниципалитетледе Жамауат палатала, профсоюзла эм коммерциялы болмагъан организацияла (НКО) бла да бардыргъанды.

Палатаны башчысы Хазратали Бердов белгилегенича, быллай келишимле ачыкъ документ халда толтуруладыла, аланы бегитиуге башха политика партияла, биригиуле да къошулургъа боллукъдула. «Биз бирге ишлерге хазырбыз, Жамауат палата хар тири инсаннга ачыкъды», - дегенди ол.

«Единая Россия» партияны регион бёлюмюню секретарыны орунбасары, партияны толтуруучу комитетини башчысы Дмитрий Парафилов Къабарты-Малкъарда айырыула дайым да бийик даражада ётдюрюлгенлерин, алада бузукълукъ болмаучусун чертгенди. Ол айтханыча, жамауат къараучула айырыулада законлукъ сакъланнганына шагъатлыкъ этерге керекдиле, политика партиялагъа да бу иш чурумсуз болуру магъаналыды.  ЛДПР-ни келечиси Владимир Безгодько аланы партияларыны санында къараучула аслам болгъанларын, ала айырыула болгъан кюнледе социал сетьлени да тири хайырланырыкъларын билдиргенди. Республиканы Парламентини «Зелёные» партиядан депутаты Сафарби Шхагапсоев а Жамауат палата жууаплы ишни тамамлау бла байламлы республикада политика властьла бла НКО-ла кючлерин бирикдирген майдан болгъанына эс бургъанды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство