ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылыкъ кийириледи. Бузукълукъ этгенлени не зат сакълагъаныны юсюнден Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтхандыла.

Сагъынылгъан информация жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринде (ЕГРН) сакъланады. Аны башхалагъа сатханлагъа тазир салынырыкъды. Аллай информацияны мажарыргъа себеплик этген сайтла, мобильный приложенияла къурагъанла да административ жууапха тартыллыкъдыла.

«Бу закон гражданланы эркинликлерин къорууларгъа деп жарашдырылгъанды. Ол ЕГРН-ден информацияны бериу жаны бла къырал жумушланы качествосун игилендирикди, мюлк келишимле этгенлени да сейирлерин къорууларыкъды», - дегенди бёлюмню башчысы Анна Тонконог.

Бузукълукъ этген гражданлагъа тазирни ёлчеми 15-20 минг сомду. Къуллукъчула 40-50, предпринимательле – 80-100, организацияла уа 350-400 минг сом тёлерикдиле. Аны къайтарып этгенле уа бютюнда къаты жууапха тартыллыкъдыла эмда тазир тёлерикдиле: гражданла – 40-50, къуллукъчула 80-100, предпринимательле – 150-200, организацияла – 500-600 минг сом. 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.