ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылыкъ кийириледи. Бузукълукъ этгенлени не зат сакълагъаныны юсюнден Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтхандыла.

Сагъынылгъан информация жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринде (ЕГРН) сакъланады. Аны башхалагъа сатханлагъа тазир салынырыкъды. Аллай информацияны мажарыргъа себеплик этген сайтла, мобильный приложенияла къурагъанла да административ жууапха тартыллыкъдыла.

«Бу закон гражданланы эркинликлерин къорууларгъа деп жарашдырылгъанды. Ол ЕГРН-ден информацияны бериу жаны бла къырал жумушланы качествосун игилендирикди, мюлк келишимле этгенлени да сейирлерин къорууларыкъды», - дегенди бёлюмню башчысы Анна Тонконог.

Бузукълукъ этген гражданлагъа тазирни ёлчеми 15-20 минг сомду. Къуллукъчула 40-50, предпринимательле – 80-100, организацияла уа 350-400 минг сом тёлерикдиле. Аны къайтарып этгенле уа бютюнда къаты жууапха тартыллыкъдыла эмда тазир тёлерикдиле: гражданла – 40-50, къуллукъчула 80-100, предпринимательле – 150-200, организацияла – 500-600 минг сом. 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.