ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

Биринчи жерге «Нальчик» къауум чыкъгъанды, аны санында Биттирланы Алийхан, Иттиланы Самат, Теммоланы Алан, Дамир Тлепшев, Асланбек Бишенов, Александр Ульясов тутушхандыла. Экинчи тизгинде «ДЛФК» команда орналгъанды (Отарланы Солтан, Эндрейланы Ибрагим, Тимур Могушков, Артём Карпенко, Тимур Маремуков, Бичийланы Исмайыл, Зокаланы Омар, Дадуланы Суфиян, Саид Кожаков, Назар Процевский).

«Дзюдо КъМР» ючюнчю болгъанды. Анга Кантемир Быков, Аслан Пшихачев, Эфендиланы Астемир, Алихан Бесланеев, Инал Готыжев, Джамбулат Карданов, Мухамед Шогенов, Эркенланы Тимур, Балаланы Ибрагим, Атмир Масаев киргендиле. Алагъа командалы кубокла, майдалла, грамотала эм багъалы саугъала берилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.