ТЫНГЫЛЫ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ ЖОЛЛА

КъМР-де Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан  билдиргенлерича, бу кюнледе   игилендирилирге керекли  эм уллу объектден биринде - «Экинчи Чегем-Булунгу» жолну бир къауум жеринде тынгылы ремонт ишле  барадыла.  Ол «Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре тамамланады.

Бусагъатда подряд биригиуню ишчилери черек жагъалада   суу таларгъа къоркъуулу жерледе  чыпынла  уруп,  бетондан хунала  къуюп кюрешедиле.

Жолчула алгъадан окъуна  жауун суу баргъан эски быргъыланы къобарып, жерни мурдорун  кючлеп, хазыр этгендиле.  Ишлени кезиуюнде жангыдан  бордюрла, тротуарла салынырыкъдыла эм  асфальт жайыллыкъды.  Къоркъуусузлукъну жалчытыугъа да аслам эс буруллукъду.  Жангыртыу ишле эки километрден артыкъда тамамланыллыкъдыла. Ишлени узакъгъа созулгъаны эм аз-аздан этилгенлерини сылтауу, участок   къыйын тау  жерде орналгъаны эм черек жагъаланы кючлерча   танг кесек жумуш этилирге кереклиси бла байламлыды.

- Ишлени кезиуюнде  жангы технологияла эм тынгылы материалла хайырланыладыла. Ол санда бетонну игилигине да аслам эс бурулады. Андан этилген хуналаны  къурамлары иги болса  ала  он жылла бла  жардан таш, топуракъ оюлмазча, черек  жагъаланы суу таламазча къоруулап  турлукъдула- дейди «Управдорну»  качествогъа контроль бардыргъан бёлюмюню таматасы Ахматланы Алим.

Жылны узуну Чегем чучхурлагъа тау ауузгъа къараргъа аслам турист келеди. Аны себепли бир бирле парапланлада учарча, эски тау эллеге къарарча Булунгугъа дери узакъ эм къыйын жолну къыдырадыла.  Ол себепден республиканы баш борчу аланы къоркъуусузлукъларын жалчытыргъады. 

Этилген ишлени эсге алсакъ «Экинчи Чегем – Булунгу» жол уллу эм  магъаналы  проектден сора да, техника жаны бла къыйын участокга саналады.  Анга да къарамай, биринчи кере ишлени республика кеси кючю бла этгенини уа бютюн махтаулуду.  

Проектге кёре эм биринчи  бетондан къабыргъала къуюллукъдула эм  онбир кёпюр жангыртыллыкъды. Ызы бла 25 километр чакълы бирг8е жангыдан асфальт салынырыкъды.  Проект 2026 жылны ахырына бошаллыкъды.

Бусагъатда быллай сооруженияла Чегем чучхурланы къатында бите турадыла.   Былайда суу таламазча черек жагъаланы кючлейдиле,  жол эм машинала сюелген  майдан да кенгертиледи. Къыйын конструкцияланы жарашдырырча  специалистлеге иги да къыйналыргъа  тюшеди.

Былтыр жолчула учатокну  Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери кесегин битдиргендиле. Энди мында жашагъанла, къаонакъла да жангы излемлеге келишген жол бла жюрюйдюле.

Саулай алып айтханда, Чегем районда автомобиль жолла толусунлай мардалагъа келиширча боллукъдула.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство