ХУНЕРЛИ ТЕНГИМИ ИЛХАМЫ

Солтанланы Магометни газет окъуучуларыбыз иги таныйдыла. Аны жазгъан хапарларын, алгъан суратларын «Заманны» бетинде басмалай турабыз. Хапарлары да сейирликдиле, алай суратларына къарасанг а, 
аланы энчи магъаналары болгъанларын ангылайса.

 Алада  чынг аллын табийгъатыбызны ариулугъуна эс бурмай къоймайбыз. Аланы араларында  Малкъар жанындан башлап, Холам-Бызынгыны, Чегем тарларындан да аууп, Бахсан ауузуна, аладан да ётюп Хабазны, Кичибалыкъны сыртларына, тауларына, ёзенлерине жетебиз.

Сууланы, чучхурланы, жайлыкъланы, чаллыкъланы да кёребиз. Арлакъда уа ариу кезлеу буркъулдап чыгъады жерни теренинден. Чокъуракъ тамычылары кёзлеринги къамата. Чалгъы чалып неда иссиде дырын жыйып къызмагъан эсенг да, энишге ийилип, къош ууучунгу суудан толтуруп, уртларыгъынг келеди.

Суратларындан биринде, Минги тауну тийресинде, таш менгиреулени кёребиз. Ала, бу тийрелени тилсиз къалауурларыча, кёп ёмюрледен бери алайда сюелген эдиле. Бир адамгъа, хайыуаннга, жаныуаргъа заранлары, хаталары болмагъанды. Болсада адамланы хаталары жетгенди алагъа. 

Бизни жерибиз аламатды, сейирликди. Къайсы ауузгъа барсанг да, бири биринден  тамаша  жомакълагъа ушатаса. Барысындан да аламат а эки башлы Минги тауубуз болур.

Къайсы суратчы неда бу тийрелеге солургъа келгенледен аны суратын алдырмагъан болмаз.  Магометде да бардыла аны суратлары. Ол да аны кеси  кёзю кёргенча алдыргъанды. Ала да кеслерича сейирдиле.

Бу кюнледе Магометни ишине къайтхан эдим да, кёп суратланы бирге жыйышдырып тура эди. Мени соруулу къарагъаныма: «Ючюнчю май къарачай халкъны сюргюнден къайтхан кюнюдю. Ол кюн анда уллу байрам боллукъду. Мени ары чакъыргъандыла.  Суратланы ары элтирикме. Анда кёрмюч къураллыкъды. Ол тийрени адамы да бизни ариу жерлерибиз бла шагъйрей болсунла», – дегенди.

Ол да иги шартды. Устаны иши бла адамла  асламыракъ шагъырей болургъа керекдиле. 

 

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.