IУЩХЭМРЭ IУЩЫЦЭХЭМРЭ Я ТЕКIУЭНЫГЪЭР

«Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» зи фIэщыгъэ урысейпсо щIэныгъэ-егъэджэныгъэ хэдэрыхэш зэхьэзэхуэм и 31-нэ хэгъэгупсо зэхыхьэгъуэм и бжьыгъуэ зэфIэхьыр иджыблагъэ зэфIэкIащ, кърикIуахэри наIуэ хъуащ.

КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, зэпеуэм щытекIуа ныбжьыщIэ 12-м яхэхуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ зы щIалэ – Налшык къалэм дэт, Къудащ Елбэздыкъуэ и цIэр зезыхьэ гимназие №14-м щеджэ Кучуков Марат.

Телезэхьэзэхуэм и бжьыгъуэ зэфIэхь ныкъуэм, гуапэ зэрыхъунщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIитI нэсат - Кучуков Маратрэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м и гъэсэн Алэкъей Данэрэ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым Сабий зэчиифIэхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я уардэунэм нэгъабэ щекIуэкIа щIыналъэ Iыхьэм къыщыхэжаныкIат, мы гъэм урысейпсо утыкум щызэхашэну телезэхьэзэхуэм хэтынуи Iэмал яIэ хъуат.

31-нэ хэгъэгупсо зэхыхьэгъуэр тхакIуэшхуэ, драматург, урыс лъэпкъ театрым и зэхэублакIуэхэм ящыщ Островский Александр и гъащIэмрэ и литературэ лэжьыгъэмрэ теухуат. КъызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, зэпеуэм къыщаIэтыну Iуэхугъуэхэр, ныбжьыщIэхэм зэрызыхуагъэзэну упщIэхэр зытеухуауэ щытынур тхакIуэ цIэрыIуэм драматургием, лъэпкъ театрым, литературэм я зыужьыныгъэм гуащIафIэу зэрыхуэлэжьам, я закъуэтэкъым. Зэпеуэм хэта щIалэгъуалэм къагъэлъэгъуэн хуейт зи гъащIэри зи дунейри литературэм езыта цIыху цIэрыIуэр икIи зэдзэкIакIуэ Iэзэу зэрыщытар, франджы, итальян, испан, инджылыз драматургхэм я IэдакъэщIэкIхэр урысыбзэкIэ зэридзэкIыурэ лъэпкъ театрым и репертуарыр зэригъэбэгъуар, джэгуакIуэхэм я зэфIэкIым хэгъэхъуэным и гуащIэ зэрыхилъхьар, урыс литературэбзэм зиужьыным и гуащIэ зэрыритар, театрыр цIыхубэ гъащIэм хэпща хъуным зэрыхэлIыфIыхьар, нэгъуэщIхэри.

Апхуэдэу къыхэгъэщыпхъэщ еджакIуэ ныбжьыщIэхэм тхыдэмкIэ яIэ зэхэщIыкIми мыхьэнэшхуэ къэпщытакIуэхэм зэрыратар, тхэкIэ хабзэхэмкIэ яIэ щIэныгъэри, псэлъэкIэм и къабзагъымрэ беягъымрэ зэрагъэIэкIуэлъакIуэри къызэралъытар.

Зэхьэзэхуэм наIуэ къищIащ утыкум ихьа сабийхэр хуабжьу зэрыжьакIуэр, псэлъэкIэ хабзэхэр екIуу зэрагъэшэрыуэр. Лъагъуэ щхъуэкIэплъыкIэхэм техьа цIыкIухэм (агонистхэм) я зэхэщIыкIымрэ щIэныгъэмрэ къызэрыкIуэу зэрыщымытыр къалъыс упщIэ гугъухэм иратыж жэуап купщIафIэхэм къагъэлъэгъуащ. Лъагъуэр къалъымысауэ, ауэ зэпеуэр зэрекIуэкIым кIэлъыплъу пэшым щIэсхэри (теоретикхэр) нэхъ хуэмыхутэкъым. УпщIэ куэдым я жэуапу зэуэ гум къримыдзэхэр абдежт къыщыIур, арыххэуи медалхэмрэ дамыгъэхэмрэ уэру яхьэхурт, къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэхэм лъагъуэр къазэрылъысыным щIэбэну.

Бжьыгъуэ зэфIэхьым щытекIуа Кучуков Марат Iэмал иIэщ Мэзкуу дэт, дунейпсо зэхущытыкIэхэмкIэ къэрал институтым (МГИМО) гъэунэхуныгъэхэм хэмыту щIэтIысхьэну. Абы щхьэкIэ щIалэр зы Iуэху закъуэм ехъулIэныгъэкIэ пхыкIын хуейщ – Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм балл 75-рэ мынэхъ мащIэ къыщихьын хуейщ. Кучуков Марат МГИМО-м зэрыщIэтIысхьамкIэ унафэм абы и ректор Торкунов Анатолий телезэхьэзэхуэр щекIуэкI студием Iэ щытридзащ.

Алэкъей Данэ телезэхьэзэхуэм и бжьыгъуэ зэфIэхьым къыщыхэжаныкIахэм ящыщщ. Пщащэ цIыкIур къэрал гъэунэхуныгъэхэм щыхыхьэкIэ, худэчых иIэнущ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.