ИШ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни   архитектура, къурулуш эм дизайн институтунда «Приоритет 2030» айнытыу программаны   чеклеринде  карьераны кюню ётгенди.  Институтну таматасы, техника илмуланы доктору, профессор Толя Хежев жыйылыугъа келген предприятияланы таматаларына, студентлеге эм коллегаларына  ыразылыгъын билдире,  къыйматы  бла шагъырей этгенди. Сёз ючюн, былтыр  институт 65 жыллыгъын белгилегенин, ол кезиуге вуз аслам жетишимлери бла махтаныргъа боллугъун да чертгенди.  Бусагъатда институтда бийик эм орта профессионал билим берген  юч кафедра бла дизайн колледж ишлегенин, салаулай алып айтханда,  алада 900 адам окъугъаны да ачыкъланнганды. 

Андан сора да,  иш бла выпускниклени - 66,7 эм магистрледен да 81,5 проценти урунургъа онг тапханлары ахшы кёрюмдю болгъанын чертгендиле. 

 

Институтну студентлери практикаларын ётерча Къабарты-Малкъарны  кёп  организациялары бла байламлыкъ къуралгъанды. Аны кезиуюнде жаш адамла  билимлерин, хунерлерин ачыкъларгъа  эм сынамларын кючлерге  онг табадыла.  

КъМКъУ-ну карьераны айнытыу жаны бла управлениясыны таматасы  Ратмир Коцев  бла карьераны айнытыу араны директору  Кристина Лопатина  выпускниклери къалай уруннганларына дайым  мониторинг бардыргъанлай тургъанларын айтхандыла. Бюгюнлюкде «Факультетус» цифралы амал бла жаш адамла иш къоллу  болурча  ахшы онг  берилгенин да эсге салгъандыла.    

Бусагъатда институт КъМР-ни Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, Республиканы миллет чыгъармачылыкъ арасы, Золск районну тынгылы ремонт этген управлениясы, Миллет музей, «Роскадастр» Нальчикни сабий чыгъармачылыкъ школу, Россейни архитекторларыны  союзуну бёлюмю организацияла бла  эм  «Каббалкпроект», «Югстрой», «АЙ-БИ-СИ», «Каббалкагропромстрой»,  «Каббалкремстрой», «Стройиндустрия»,  «АССО»,  «Фирма Восход»,  «Строймир», «Диск», «Дорстрой проект»,  «Малка», Арт-центр «Мадина Саральп», «Даха»,  «Горзеленхоз»,  «ВоенТекстильПром»  «Авангард», «Знак», «Агропроект», «Гарантгрупп», ,  «Квадратный метр» биригиуле бла байламлыкъ жюрютеди.

Жыйылыуда иш бла жалчытхан компанияланы келечилери  алада изленнген вакансияланы, ишлерини, окъуй тургъанлай  урунурча онгланы, карьера этерча амалны эм башха  шартланы юсюнден да тынгылы хапарлагъандыла. 

КъМКъУ-да Кареьраны кюню терк-терк бардырылады. Аны магъанасы студентлеге, выпускниклеге усталыкъ сайларгъа,  урунургъа эм  рынокда изленнген усталыкъла  бла  шагъырей этергеди.  Андан тышында, вуз предприятияла бла байламлыкъланы да кенгертеди, окъуучулары алада практикаларын ётерча онгла да къурайды.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.