Пенсэхэр дяпэкIэ яхуэзыхьынур пощтым и закъуэщ

2023 гъэм накъыгъэм и 1-м къару ягъуэт УФ-м и законодательствэм халъхьа зэхъуэ­кIыныгъэхэм. Иджы пенсэ­хэмрэ къэралым цIыхухэм зэ­рызащIигъакъуэ ахъшэ­хэмрэ Iэрылъхьэу яIэрызыгъэхьэнур Урысей пощтырщ. А зэхъуэкIыныгъэхэм тхутеп­сэлъыхьащ Федеральнэ   пощт къулыкъум Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ управленэм и унафэщI Вэ­рокъуэ Заур. 

- Пенсэхэр яIэры­зыгъэ­хьэ­ну IэнатIэ закъуэ пощтыр сыт щIэхъуар? 
- Пенсэхэр ахъшэ Iэрылъ­хьэу цIыхухэм яIэрыгъэхьэ­нымкIэ Урысей пощтым и за­къуэ хуит зыщIар «Пощт зэпы­щIэныгъэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законымрэ Урысей Федерацэм и хабзэгъэув акт щхьэхуэхэмрэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ» 2023 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдэкIа къэрал закон  №76-рщ. 
Пощтым Урысей Федерацэм и щIыналъэ псом пощт зэпыщIэныгъэхэр къыщы­зэ­регъэпэщ икIи пощт Iуэхутхьэбзэхэр щызэфIех, цIыхухэр здэщыIэ щIыпIэхэм укIуэныр гугъуми, абы щыпсэухэр зы­хуэ­дизми емылъытауэ. 
Пощтыр ящыщщ къэралым мыхьэнэшхуэ дыдэ щызиIэ IэнатIэхэм. Абы и акционер закъуэр Урысей Федерацэрщ икIи ар шэсыпIэ йохьэ зэ­пIэзэрыту, щызэблэу къэмыхъуу пенсэхэр Iэрагъэхьэну, сыт хуэдэ щытыкIэми, абы къэхъукъащIэ къызэры­мы­кIуэ­хэри хэту, емылъытауэ.. 
- Сыт зызыхъуэжынур ахъ­шэхэр нэхъапэм нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм яхуэзыхьу щы­тахэм я дежкIэ? 
- Нэхъапэм зи ахъшэхэр нэгъуэщI IуэхущапIэхэм я лэжьа­кIуэхэм къахуэзыхьу щыта пенсионерхэм я дежкIэ зыми зихъуэжынукъым - абыхэм ар унэм хуашэнущ зэса зэманым ирихьэлIэу. Къахуэзыхь организацэхэм я кассэм къыщеIызыхыу щытахэм иджы пощтым и кассэм къыщыIахыфынущ. КъинэмыщIауэ, нэ­гъуэщI социальнэ ахъшэхэр зыIэрыхьэхэм я Iуэхур нэхъ тыншыж хъунущ: ахэр пощтзехьэхэм зы махуэм хуахьынущ. ЦIыхур а махуэм унэм щIэмысамэ, нэгъуэщI махуэм и унэм е пощт къудамэм къыщратыфынущ. ЦIыхум ­хуагъэува пенсэр дзыхь зы­хуищI гуэрым къыIихыу арамэ, икIи абы щыхьэт техъуэ тхы­лъым ахъшэр къыхуэзыхь организацэр къыщыгъэлъэ­гъуамэ, апхуэдэ дэфтэрыр хъуэ­жын хуейуэ аращ. 
- Пенсэр пощткIэ яIэры­хьэным тыншыгъуэу хэлъым и гугъу уэдгъэщIынут.
- Пенсионерхэм, нэгъуэщI социальнэ ахъшэхэр зратхэм Iуэхутхьэбзэхэр пощт къудамэм е унэм щыхузэфIахмэ, абыхэм мыпхуэдэ Iуэхухэри щыхузэфIагъэкIы­фы­нущ: ЖКУ-м и счётхэм, ГИБДД-м къытрилъхьа къуэ­дыхэм, налогхэм, фэтэрым е дачэм ехьэлIа и страховкэм,                      ОСАГО-м пэкIуэу ятын хуейхэр халъхьэфынущ, лотерей билетхэр къащэхуфынущ, газетхэм, журналхэм Iэ тра­дзэфынущ. Апхуэдэуи пощтзехьэхэм жьы хъуа е къарууншэ цIыхухэм хуахь Iэмал имыIэу зыхуеину хьэпшып­хэмрэ ерыскъыхэкIхэмрэ. Ди лэжьакIуэхэр дызыпыщIахэм я деж макIуэ мазэ къэс зэ. Абыхэм гу лъатэнущ дэтхэнэми и гъащIэм игъуэта зэ­хъуэкIыныгъэм икIи цIыхухэр социальнэу хъумэнымкIэ органхэм я дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэмэ, абыкIэ хъыбар ирагъэщIэнущ зыIэрыхьапхъэм.
Къызэрыхэдгъэщащи, щIы­пIэ нэхъ пхыдза дыдэхэм щыпсэухэми шэч къыщIытрахьэн щыIэкъым иратыпхъэ ахъшэхэр и зэманым зэры­хуахьынум. Апхуэдэуи, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэм дежи пенсэхэр яIэрыхьэнущ. Дыкъэзыухъуреихь дунейм и щытыкIэм емылъытауэ, ды­зы­пыщIахэм иратыпхъэ ахъ­шэр и чэзум зэраIэрыдгъэ­хьэ­ным дыхуэхьэзырщ. 
Зыгъэхьэзырар
БАХЪСЭН Ланэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.