УРЛУКЪ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ МАГЪАНАСЫН ЖАШАУ КЕСИ КЁРГЮЗТГЕНДИ

Бизни республика нартюх урлукъ бла кесин толусунлай жалчытады. Тергеулеге кёре былтыр андан онбеш минг тонна чыгъаргъандыла. Къабарты-Малкъарда жаланда 3,5 минг тоннасы хайырланылады, къалгъан кесегин а тыш регионлагъа ашырадыла. Аны юсюнден КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев ведомствону коллегиясында айтхан эди.

Кесибизни къыралда чыгъарылгъан урлукъла бла жалчытыуну магъанасы нечик уллу болгъанын озгъан жыл кёргюзтгенди. Хасан Лабидович айтханнга кёре, аны себепли нартюх урлукъну чыгъарыу андан ары кёбейе барлыкъды.

Картоф урлукъну юсюнден айтханда уа, Россей аны бла кесин жаланда жети процентге жалчытады. Бу жаны бла бизни республика да себеплик этерге боллукъду. Урлукъчулукъ бла кюрешгенле былтыр андан беш минг тоннасын чыгъаргъандыла. Регионну кесине уа жети минг тонна керекди. Сагъынылгъан умутла ишге кёчселе, бу бёлюмде да жетишим болургъа ушайды.

Терек зыгытла чыгъарыуда республиканы жетишимлери баямдыла. «Быллай бахчачылыкъ бизге тёрели бёлюм болуп къалгъанды. Жемиш терекле, наныкъ юлкюле орнатыу жаны бла ал беш регионну санына киребиз. Сёз ючюн, былтыр ала алгъан бахчаланы ёлчеми 1,5 минг гектаргъа кёбейгенди», - дегенди министр.

Иш алай болуруна кёп зат этеди себеплик. Зыгытла ёсдюрюу бла онбеш мюлк кюрешеди; былтыр ала юч миллион чакълы терекчик хазырлагъандыла. Аны бла республикада излемни артыгъы бла окъуна жалчытхандыла. Тереклени асламысы алмады эм кертмеди. Ала тыш къыралладан келтирилген тюрлюлерине бир жаны бла да оздурмайдыла.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.