ЖАШ, АБАДАН ЖЫЛ САН КЪАУУМЛАДА ДА – АЛЧЫЛА

Шимал Осетия-Аланияда шахматладан «Владикавказны мэрини кубогу» деген эришиу къуралгъанды. Анга къыралны аслам регионундан 200-ге жууукъ спортчу жыйылгъандыла, аланы араларында кючлю шахматчыла, халкъала аралы даражалы устала да болгъандыла, ол санда Владислав Артемьев, Евгений Алексеев, Павел Смирнов эм башхала.   

 Къабарты-Малкъардан Владикавказгъа 20 адам баргъандыла. Блиц-турнир эки кесекге юлешиннгенди: жаш тёлю эм абадан. Жаш адамланы араларында барысында да ахшы Текуланы Эмир ойнагъанды, ол 11 баллдан 9,5 алгъанды. 8 баллны уа экинчи жерлешибиз Адам Ашижев къытханды. Абаданланы араларында экинчи жерге Фатима Шахмурзова чыкъгъанды. Кубокну экинчи кюнюнде терк шахматладан эришиуле болгъандыла, анда да талай спортчубуз саугъа жерлени алгъандыла.

Хорлагъанлагъа бла призёрлагъа кубокла, грамотала эм ахча берилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.