КЪАРА ТЕНГИЗНИ ЖАГЪАСЫ ИШ КЁЛЛЮ СТУДЕНТЛЕНИ САКЪЛАЙДЫ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни иш бла жалчытыу  бёлюмюню таматасы Мурат Кайцуков «Россейни студент къауумлары» биригиуню  бёлюмюню таматасыча,  Саратов шахарда  жаш тёлю организацияны битеуроссей кенгешине  къатышханды.  

Анда быйыл жайда студент отрядла къайсы объектледе ишлериклери белгили этилгенди. Сёз ючюн, Къабарты-Малкъарны келечилерин вожатыйлени эм башха ишчилени  орунунда  Къара тенгизни жагъасында  «Смена»,  «Орленок» битеуроссей эм «Артек» халкъла аралы сабий аралада,  «Сириус» билим бериу учрежденияда эм   «Ейск» санаторияда сакълайдыла.

Жаш адамла ишлерин тийишли халда толтурурча жууукъ заманда  юйретген курсланы ётерикдиле.   Семинарла хакъсыз бардырыллыкъдыла, анга деп ахча федерал эм республикалы бюджетден тёленнгенди.  

Эсге сала айтсакъ,  ишчи жерлени юсюнден бу ресурсла да табаргъа боллукъду:  https://vk.com/public197664459 https://t.me/job_kbsu https://facultetus.ru/.

Студент отрядны ишини,  квалификацияны ёсдюрген курсланы  юсюнден толуракъ КъМКъУ-ну 412-чи номерли кабинетинде билирге, жазылыргъа да  онг барды.  

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.