БИРИНЧИЛЕНИ АРАЛАРЫНА КЪОШУЛА БАРАДЫ

Хасанияда  Фрийланы Рамазанны атын жюрютген 16-чы номерли мектепде окъугъан жашла бла къызла Россейни сабийлерини эмда жаш тёлюсюню  «Биринчилени атламлары» деген жамауат  организацияны тизгинлерине къошулгъандыла.  Ол къууанчлы ишге аталып, мектепде жыйылыу болгъанды. Анга бу жамауат организацияны  КъМР-де регион бёлюмюню советини члени  Фатимат Мукова, устазла, окъуучула, ата-анала, башха къонакъла да  тири къатышхандыла.

Жарсыугъа, мектепни къууанчлы  жыйылыула бардырырча  энчи залы болмагъаны себепли, быллай ишлени  окъуу юйню коридорунда ётдюрюрге  тюшеди. Алай бла устазла, окъуучула да  жыйылыу барлыкъ жерни  Россейни эмда Къабарты-Малкъарны байракълары бла, сабийле тюрлю-тюрлю даражалы эришиуледе алгъан грамоталары, кубоклары, майдаллары эмда кеслери  ишлеген суратла, къолдан устала этген затладан  аламат кёрмюч къурап жасагъандыла. Ары келген ата-анала алагъа къарап къууаннгандыла, къонакъла уа  мектепде билим бериуге, спортха, сабийлени  кёп башха жаны бла айнытыугъа уллу эс бурулгъанына ыспас этип, махтау салгъандыла.

Бёлюмню ачыугъа жораланнган тюбешиуге келген къонакълагъа мектепчиле  тау адетдеча  туз-гыржын бла тюбегендиле. Мында  республикада биринчи болуп  пионер организация къуралгъан эди. Анга  киргенлени саны бюгюнлюкде бек кёпдю. Аны себепли  акъ кёлекли къызчыкъланы бла жашчыкъланы боюнларында къызыл галстук, юч тюрсюнлю лентала, спорт бла кюрешгенлени уа   тюрлю-тюрлю эришиуледе алгъан майдаллары  кёрюнедиле. Барысы да къолларында  Россейни гитче байракъчыкъларын чайкъалта,  бирден: «Биз Россей бла бирбиз» деген жырны айтадыла. Андан сора  РФ-ни эмда КъМР-ни гимнлери согъуладыла. 

Байрамны бардыргъан Холаланы Далхат бла  Мечукаланы Фатимат бюгюн мектепде болгъан  къууанчлы ишни юсюнден уллу ёхтемлик, жюрек кётюрюлюулюк бла  айтадыла.

-Бюгюн мында бола тургъан иш керти да тарыхда къалырча  жумушду, нек дегенде, биз  барыбыз да  мектепде окъугъанланы битеуроссей къымылдаугъа къошулгъанларын кёребиз. Бу къымылдау керти да  бизни сабийлеге, аланы келир заманлары ючюн къуралады эмда  мындан ары  кесини уллу хорламлары, аламат жетишимлери бла  кёп жюреклени къууандырырына ийнанама,- деп, Фатима Мухамедовна «Биринчилени атламлары» деген жамауат организацияны бёлюмюн бу мектепде да  къураргъа эркинлик берилгенини  юсюнден  аны председатели Аслан Шипшев къол салгъан шагъатлыкъ этген  къагъытны келтиргенин айтханды.

-Биринчиден, мен сиз бери келип, бизни сабийлени кёллендиргенигиз ючюн  жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Нек дегенде баям, ол заман жетген болур, алагъан энчи эс бурурча.  Абадан тёлю биледи, алгъын пионер организация, комсомол да бар эдиле. Битеу ол организацияла биригип ишлегендиле, ол керти да аламат эди. Биз барыбыз да шуёхла эдик эмда бир бирибиз ючюн  къаты сюелгенбиз. Къаллай ишде да бизни къырал  дунияда биринчи  болгъанды. Анга шагъатха Юрий Гагаринни  биринчи болуп  космосха чыкъгъанын  келтирирге, дагъыда анга ушаш  кёп башха жетишимле бла да ёхтемленирге боллукъбуз. Биринчилени атламлары уа таукел эмда тири боллукъларына ийнанама,-дегенди мектепде директорну  къуллугъун толтургъан Маргарита Шутова.

Къууанчлы ингирде назмула, жырла да эшитилгендиле, жарыкъ тепсеуле да болгъандыла.  Аланы  мектепде окъугъан жашла бла къызла  эшитдиргендиле, кёргюзтгендиле.

Ахырында уа окъуучула  «Биринчилени атламларыны» антын айтхандыла, анга не заманда да кертичи боллукъларына жыйылгъанланы  ышандыргъандыла.

Россейли сабийлени эмда жаш тёлюню къымылдаууну баш магъанасы – сабий организацияланы бирикдириудю,  хар жаш адам кесин ол неда башха ишде  кёргюзте билирча, кеслерини  ахшы  муратларын жашауда бардырырча этиудю. Бюгюнлюкде  бу организация  уллуланы, гитчелени да бирикдириу ишни къолгъа  къаты алгъанды. Аны юсю бла  къыралны  культурасын, ахшы адет тёресин  сакълауду. «Къатынгдагъына  себеплик этиу», «Ата журтну сюйюу», «Шуёхлукъ», «Ахшылыкъ этиу», «Уллу кёллюлюкден кери болуу», «Башха миллетлени культураларын билиу», была бары да  «Биринчилени атламларыны» чакъырыуларыдыла, ол аны бла  кючлюдю.

-Бу  магъаналы кюнде биз шуёхларыбыз, классыбыз, юйюрюбюз эмда устазларыбыз, юйретиучюлерибиз бла, битеу къыралыбыз бла   биргебиз бек кючлю командагъа биринчилени командасыны сатырына киргенибиз бизни алгъа барыргъа, ахшы окъургъа, жангычылыкъладан къоркъмазгъа таукеллендиреди, - деп къатлагъандыла къууанчлы ингирни бардыргъан жаш бла къыз.

Ахырында уа Фатима Мукова  ата-аналагъа айланып, ала да  сабийлерини бу атламларында  билеклик этериклерине  ийнаннганын билдиргенди.

-Бек башы - сабий, устаз-юйретиучю, ата –ана да  къаллай ишде да биригирге керекди. Ма ол заманда  хар зат да тап болур, сабийлерибиз  терс жолгъа турмазла, ийнаныгъыз, битеу бу ишле  сизни, бизни да балаларыбызны тамблагъы кюнюне деп къураладыла,-дегенди Фатимат Мухамедовна.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.