ОТ ТЮШГЕНДЕ АПЧЫМАЗЧА

Россейни МЧС-и жамауатны къоркъуусуз жашау бардырыргъа юйретиуге энчи магъана береди. Ол мурат бла республиканы билим бериу учрежденияларында профилактика ишле тамамланадыла.

Бу жол къутхарыучула Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжге баргъандыла. Ала студентлеге от тюшгенде кеслерин къалай жюрютюрге керек болгъанларын, къыйын болум чыкъмазча къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертгендиле. Сора, тютюнден ууланмазча амалланы, жашауларына къоркъуу салмагъанлай жана тургъан жерден къалай чыгъаргъа боллугъуну юслеринден айтхандыла, экстренный службаланы номерлерин билдиргендиле. Ызы бла огнетушительни хайырланыргъа юйретгендиле. Колледжни преподавательлери бла да инструктаж бардыргъандыла.

Министерствода ышаннганларыча, быллай мадарла къыйын болумланы азайтыргъа себеплик этерикдиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.