Белгили жазыучугъа – эсгериу къанга

Нальчикде Ленин атлы проспектде КъМАССР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни  халкъ жазыучусу, ара шахарыбызны сыйлы инсаны Гуртуланы Берт жашагъан юйню къатында жыйылыу болгъанды – аны къабыргъасында халкъыбызны айтхылыкъ уланына мемориал къанга орнатылгъанды.

Аны къууанчлы халда ачылыууна КъМР-ни Маданият министерствосуну келечилери, жазыучула, Бертни жууукъ-ахлулары эм аны чыгъармачылыгъын сюйген адамла къатышхандыла.  
Ары келгенлени маданият министрни орунбасары Къарчаланы Аминат алгъышлагъанды. 
– Мемориал къанганы ачыу бизни миллет маданиятыбызда, малкъар адабиятда бек магъаналы ишди. Бертни жашау жолу – къыралны, ёз миллетини къадарыды, ол халкъыны насыбын, ачыуун да кёргенди. Мечиланы Кязим, Шахмырзаланы Саид, Къулийланы Къайсын, Отарланы Керим бла бирге ол профессионал малкъар адабиятны къураугъа уллу къошумчулукъ этгенди. Аны бла бирге къарангылыкъны кетериу, адамлагъа билим келтириу бла кюрешгенди. Биринчилени санында урушха кетгенди, кёчгюнчюлюкню азабын да сынагъанды, – дегенди ол.
Къабарты-Малкъарны Жазыучуларыны союзуну башчысыны орунбасары Беппайланы Муталип, Гурту улуну чыгъармаларыны терен магъаналылыкъларыны юсюнден айта, анга жораланнган назмуну окъугъанды. «Минги-Тау» журналны баш редактору Додуланы Аскер Бертни чыгъармаларыны насийхат кючлери бютюн бек ёсгенлерин, аны Тюркде да багъалагъанларын чертгенди. Республиканы халкъ жазыучусу Моттайланы Светлана, Бертни талай чыгъармачысыны редактору болуп биргесине ишлегенин, аны китабын орус тилге кёчюргенин билдирип, ол жаш поэтлеге юлгю болгъанын белгилегенди. Жазыучуну поэзиясыны, аны адамлыкъ шартларыны юсюнден филология илмуланы доктору Светлана Алхасова да айтханды. 
Гуртуланы Бертни жууукъларыны атындан туудугъу Азамат сёлешгенди. Ол аппасы эсинде жарыкъ, огъурлу, биреуню жарсыууна жан аурута билген, болушургъа хазыр адамча къалгъанын чертгенди. «Аны ачыуланып кёрмегенме, огъурлулугъун а артда чыгъармаларын окъугъанда да сезгенме. Ол огъурлулукъ анга халкъына сюймекликден келгенди. Мен бюгюн мында жыйылгъан адамланы барысына да ыразылыгъымы билдирирге сюеме», – дегенди ол.
Гуртуланы Берт 1910 жылда Акъ-Сууда туугъанды. Нальчикде педагогика колледжни тауусхандан сора мектепде бла халкъны жарыкъландырыу органлада ишлегенди. Ол биринчи окъуу китапланы, малкъар тилни биринчи орфографиясын жарашдырыугъа, къарангылыкъны кетериуге уллу къыйын салгъанды. Уллу Ата журт уруш башланнганда аскерге кетеди. Кёчгюнчюлюкден туугъан жерине къайтхандан сора Жазыучуланы жер-жерли союзуну правленини секретары эм «Шуёхлукъ» альманахны рекдактору болуп ишлегенди. 
Берт Измайлович малкъар адабиятны мурдорун салгъан инсанларыбызданды, ол поэт, жазыучу, тилманч, жарыкъландырыучу эди. 

Кульчаланы Зульфия.
Суратла авторнудула

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.