Бгылъэ жылэхэм я Iуэху зыIутым зыщегъэгъуазэ

Шэджэм щIыналъэм щыIащ икIи Шэджэм-2 - Булунгу гъуэгущIэм и ухуэ­ныгъэр здынэсар зригъэлъэгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Гъуэгур тезылъхьэхэм зэрыжаIамкIэ, иджыпсту зи ужь ит Iыхьэр и кIыхьагъкIэ зэрагъэпэщыжынущ. Абы щыщу километр 12,5-р 2022 гъэм зэфIагъэкIащ, километри 9-м иджырей уэздыгъэхэр фIа­дзащ. КъищынэмыщIауэ, метри 134- рэ  зи кIыхьакъ лъэмыжи 5-р зыхуей хуа­гъэзэжащ. Иджыпсту Хъущтэ-Сырт къы­­­щыщIэдзауэ Шэджэм псыкъелъэхэм нэс кIуэ гъуэгум йолэжь, ар километри 2 мэхъу. IэщIагъэлIхэм псы Iуфэхэр ягъэ­быдэ, гъуэгубгъухэр шынагъуэншэ ящI. А псори 2026 гъэм и кIэм нагъэсыну я мурадщ. Гъуэгур нэхъ бгъуэ хъунущ, псым гуимылъэсыкIын хуэдэу быдэу щыты­-нущ. 
Шэджэм псыкъелъэхэм щынэсым, республикэ Iэтащхьэр цIыхухэм ядэуэршэращ, ахэр щIыпIэ дахэм щыпсэухэм я дежкIи, хьэщIэхэм я дежкIи нэхъ тынш, шынагъуэншэ, Iэхуитлъэхуит зэрыхъунум тепсэлъыхьахэщ. 
АдэкIэ КIуэкIуэм зригъэлъэгъуащ Эльтюбю, Булунгу кIуэ гъуэгу километр 25-м я Iуэху зыIутыр, абы лэжьыгъэр мы махуэхэм щаублащи. 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бгылъэ жылэхэр къыщызэхикIухьым, ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Iуащхьэмахуэ районым щыIэ Гундэлэн къуажэдэсхэми. Ар гуапэу жы­лэдэсхэм ехъуэхъуащ Балъкъэр лъэп­къым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и  ма­­хуэшхуэмкIэ икIи республикэм щып­­сэухэм къабгъэдэкIыу фIыгъуэ, зэIузэ­пэщыныгъэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну къы­зы­хэщ псалъэ гуапэхэр яжриIащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.